De välkomnar en skejt­park i Mör­by

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin Wedin

En skejt­park på näs­tan 500 kvadrat­me­ter – det ser ut att kun­na bli verk­lig­het all­de­les in­till Mör­by­sko­lan.

– Det vik­ti­gas­te är att plat­sen in­te ska va­ra un­dan­gömd, sä­ger skej­ta­ren och Dan­de­ryds­bon Pe­ter Ström­berg.

Att an­läg­ga en skejt­park har fun­nits på kom­mu­nens agen­da en läng­re pe­ri­od, men pro­ble­met har va­rit att de in­te hit­tat en lämp­lig plats - vil­ket de nu har gjort. Vid Mör­by­sko­lan pla­ne­ras nu en ska­tey­ta på näs­tan 500 kvadrat­me­ter.

– Det är ett upp­drag som vi på kul­tur- och fri­tids­nämn­den har, men av oli­ka skäl har vi haft pro­blem att hit­ta en bra plats att ha ska­tey­tan på. Men nu pla­ne­rar vi att ta näs­ta steg, sä­ger Johanna Horn­ber­ger ( M), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

– Här har vi tre sko­lor, vi har ba­det och Mör­by­hal­len och en fot­bolls­plan – det är en bra plats, här rör sig många barn och ung­do­mar och det för­bätt­rar mil­jön för dem.

Pe­ter Ström­berg bor nä­ra Bra­ge­sko­lan. Han och sö­ner­na Ru­ben och Six­ten är fli­ti­ga skej­ta­re och har va­rit land och ri­ke runt och testat oli­ka skejt­par­ker.

– Ett tag var jag in­ne på att man bor­de an­läg­ga en skejt­park på ytan bred­vid Coop vid Ene­byäng­en. Det vik­ti­gas­te är att plat­sen in­te ska va­ra un­dan­gömd, det ska va­ra en plats där folk gär­na är och där det kan bli en na­tur­lig del av stads­mil­jön, sä­ger han.

Hop­pas på 2017

Men att byg­ga vid Mör­by­ba­det ser han po­si­tivt på.

– Byg­ger man här vo­re det jät­te­bra. Det är nä­ra till tun­nel­ba­nan, många ung­do­mar rör sig här. Sen ifall nå­got hän­der så är det ju bra att det lig­ger nä­ra sjuk­hu­set.

I bör­jan av no­vem­ber fick kom­mu­nen en kost­nads­be­räk­ning där den to­ta­la bygg­na­tio­nen av skejt­par­ken skul­le in­ne­bä­ra en kost­nad om cir­ka 1,4 mil­jo­ner. Då mås­te in­farts­vä­gen till Mör­by­sko­lan flyt­tas och sam­ti- 073-600 40 89, 073-600 69 38 nor­[email protected]­rekt­press.se digt för­svin­ner 13 par­ke­rings­plat­ser från om­rå­det.

– Jag hop­pas att vi kan gö­ra det un­der 2017, sä­ger Johanna Horn­ber­ger.

Jäm­fört med and­ra när­lig­gan­de kom­mu­ner så an­ser Pe­ter Ström­berg att Dan­de­ryd in­te hål­ler måt­tet när det kom­mer till spon­tanid­rott.

– Det finns mas­sor av ak­ti­vi­te­ter som det går att bo­ka upp sig på, men vi har sak­nat möj­lig­he­ten till spon­tanid­rott. Till ex­em­pel vid Åva, i Täby, så har man lyc­kats och dit kom­mer folk från and­ra kom­mu­ner för att åka.

Har dis­ku­te­rats länge

Som Dan­de­ryds Ny­he­ter ti­di­ga­re skri­vit så kan det bli ak­tu­ellt med en E18-tun­nel­ge­nom Dan­de­ryd – vil­ket skul­le in­ne­bä­ra att bå­de Mör­by­sko­lan och Mör­by­ba­det skul­le be­hö­va ri­vas.

– Det kan hän­da att det blir så. Det är myc­ket långt fram i ti­den och vi har in­te ta­git med det i be­räk­ning­ar­na. Det här har vi dis­ku­te­rat i många år, in­nan tun­nel­för­lägg­ning­en kom på tal. Det får in­te hind­ra oss att för­bätt­ra för barn och ung­do­mar i dags­lä­get i be­grän­sad om­fatt­ning.

FOTO: ROLF AN­DERS­SON

RULLAR HEMÅT. Brö­der­na Ru­ben och Six­ten har åkt runt i he­la Stock­holm med pap­pa Pe­ter för att pro­va oli­ka skejty­tor. Nu ser de fram emot att kun­na åka på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.