De­batt om folk­om­röst­ning när KF gick in för slut­spurt

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin Wedin

Kom­mun­full­mäk­ti­ges sista mö­te för året sam­man­fat­ta­de 2016 gans­ka väl: en tun­nel­för­lägg­ning av E18 och frå­gan om kom­mu­nen ska blan­da sig in i bo­stads­mark­na­den de­bat­te­ra­des fli­tigt.

Årets sista kom­mun­full­mäk­ti­ge blev knap­past nå­gon lätt­sam histo­ria – trots jul­fi­ka som för­läng­de mö­tet med 30 mi­nu­ter.

Sex mo­tio­ner be­hand­la­des un­der kväl­len och den som ska­pa­de he­tast de­batt var cen­ter­par­ti­ets mo­tion om att ge­nom­fö­ra en folk­om­röst- ning om att tun­nel­för­läg­ga E18. Men i stäl­let för att de­bat­te­ra huruvi­da det kan kom­ma att bli en folk­om­röst­ning el­ler in­te så kret­sa­de störs­ta ti­den av dis­kus­sio­nen till mas­to­dont­frå­gan: tun­nel el­ler in­te tun­nel.

– Dan­de­rydscen­tern har fö­re­sla­git att kom­mu­nen ska ge­nom­fö­ra om­fat­tan­de in­for­ma­tion till Dan­de­rydsbor­na om för­de­lar­na och möj­lig­he­ter­na, nack­de­lar­na och ris­ker­na med att tun­nel­för­läg­ga E18 och sen ge­nom­fö­ra en folk­om­röst­ning, sa Siv Sahl­ström, grupple­da­re för cen­ter­par­ti­et.

Mo­de­ra­ter­nas Anders Paul­sen häv­da­de att det var ett po­pu­lis­tiskt ut­spel från Siv Sahl­ström. Var­på sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas Chris­ter Ere­stål und­ra­de hur mo­de­ra­ter­na stäl­ler sig till en even­tu­ell folk­om­röst­ning läng­re fram.

– Min be­döm­ning är att det är all­de­les för ti­digt att väc­ka frå­gan om man ska folk­om­rös­ta i det här. Vi kom­mer få en sam­man­ställ­ning av al­la re­missytt­ran­den och san­no­likt ha of­fent­li­ga mö­ten, sa Ol­le Reichen­berg (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

FOTO: KE­VIN WEDIN

AV­SLUT. Un­der mån­da­gen var det sista mö­tet i kom­mun­full­mäk­ti­ge un­der 2016. Re­pli­ker på re­pli­ker på re­pli­ker - al­la vil­le ha sista or­det för året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.