Mitt i Danderyd

Carl Hof­man-Bang om tre fa­vo­ri­ter

- Olof Palme · United States of America · David Villa · Stockholm · Rio Ferdinand · Benny Andersson

Vil­laLän­na på Ger­man i a vägen 21 ä rett avd e all­ra förs­ta hu­sen som bygg­des i vil­las­ta­den år 1889. Den, är lik­som si­na sys­ter­hus, ri­tad av Erik Lund rot h, an­ställd vid Djurs­holms AB. Hu­set ä rut­fört is åkal­lad” stick-s ty­le ”, med di­rek­ta in­flu­en­ser f råndå­ti­da ame­ri­kans­ka fö­re­bil­der, som Djurs­holms grun­da­re Henrik Pal­me ta­git in tryc­kav­und e ren­re­sa till USA 1888. Da­gens äga­re, S verk er och Ulla W i klund, köp­te vil­lan 1973 och har lagt ner myc­ket sto­re­ner­gi och var­sam­het i re­no­ve­ring­en av hu­set till dess urs r ung s skick.

Vil­la Hög­torp på Lo­ke­vä­gen 2A är ri­tad 1896 av Ernst Sten­ham­mar, mest känd för Vin­ter­träd­går­den i Grand Hô­tel Royal i Stockholm. Vil­lan Bygg­des för gre­ve Carl Oscar Kal­ling, en av mi­na bäs­ta vän­ners far­fars far. Han kal­la­des för ”den cyk­lan­de gre­ven”, ef­tersom han var­je dag tog sin cy­kel till Svea­vä­gens sta­tion, där han tog tå­get in till sin ar­bets­plats i Stockholm. Cy­keln häng­des på en spe­ci­ell krok in­ne i vag­nen och togs ner vid slut­sta­tio­nen. Vil­la Hög­torp har se­dan be­botts av fa­mil­jen Thim­mig i fy­ra ge­ne­ra­tio­ner.

Vil­laMit­tag-Leff­ler påAura­vä­gen19 blev klar i sin förs­ta ver­sion 1891, ri­tad av Ru­dolf Ar bor e li u s. Se­na­re bygg­des vil­lan om to­talt un­der­led­ning av Fer­dinand Bo berg till det ut­se­en­de den har idag. Min far­far och far­mor bod­de gran­ne med det­ta hus o på 1930- ta­let. Min far­mors sys­ter H ild a An­ders­son blev an­ställ­da v Gös­ta Mitt agLe f fler 1899 som hans pri­vat­sek­re­te­ra­re och se­na­re även bok­hål­la­re. Min pap­pamå­la­de ett­pår­trättav hen­ne, vil­ket i dag­häng­er på väg­ge­ni Gös­tas gam­la ar­bets­rum. Vil­lan har fun­ge­rat som cen­ter­för Mitt ag-Le f fler s Ma­te­ma­tis­ka In­sti­tut­se­dan 1969 och tar­var je åre mot­stu­den­ter f rån­he­la värl­den.

 ??  ??
 ??  ?? HUSESYN. Carl Hof­man-Bang har koll som få and­ra på Djurs­holms be­byg­gel­se. Här står han ut­an­för Vil­la Pen­del­ton som bygg­des 1895 och är gran­ne med Vil­la Mit­tag-Leff­ler, ett av de hu­sen som han om­näm­ner i sin bok.
HUSESYN. Carl Hof­man-Bang har koll som få and­ra på Djurs­holms be­byg­gel­se. Här står han ut­an­för Vil­la Pen­del­ton som bygg­des 1895 och är gran­ne med Vil­la Mit­tag-Leff­ler, ett av de hu­sen som han om­näm­ner i sin bok.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden