För­slag: Gratis SL-kort till unga un­der som­mar­lo­vet

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ma­ria Svens­son 073 600 69 24 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Ef­ter väns­ter­par­ti­ets för­hand­ling­ar med re­ge­ring­en kan ung­do­mar få åka gratis kol­lek­tiv­tra­fik på som­mar­lo­vet.

Nu kan det bli gratis för ung­do­mar att få åka i kol­lek­tiv­tra­fi­ken un­der som­mar­lo­vet. Sats­ning­en kom­mer att kos­ta 350 mil­jo­ner kro­nor om året un­der åren 2018 till 2020. Sats­ning­en vän­tas dock bör­ja gäl­la först näs­ta år.

– Al­la barn har rätt till ett bra som­mar­lov, oav­sett om för­äld­rar­na har myc­ket el­ler li­te peng­ar, sä­ger Väns­ter- par­ti­ets par­ti­le­da­re Jo­nas Sjöstedt till SVT ny­he­ter.

Peng­ar­na kom­mer till kom­mu­ner­na via ett stat­ligt bi­drag, men det är upp till var­je kom­mun att ta be­slu­tet om gratis kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska bli verk­lig­het för ung­do­mar el­ler ej.

Li­ka för al­la

För­sla­get har tagits fram för att gö­ra det li­ka för al­la sko­le­le­ver. Oav­sett om för­äld­rar­na har råd med sitt barns kol­lek­tiv­re­sor el­ler ej.

– Det här kom­mer al­la till del, men de med väl­bär­ga­de för­äld­rar kan re­dan åka idag. Den här re­for­men ger al­la den fri­he­ten, även barn som har för­äld­rar som in­te har så god eko­no­mi, sä­ger Jo­nas Sjöstedt till SVT ny­he­ter.

Sats­ning­en är till för skolung­do­mar i års­kur­ser­na 6–9 i grund­sko­lan och de som stu­de­rar förs­ta och and­ra året på gym­na­si­et.

Nu kom­mer man att ta fram en ord­ning för hur kom­mu­ner­na ska kun­na an­sö­ka om med­let.

FO­TO: MAJA BRAND

NY SATS­NING. Skolung­do­mar kan få åka gratis kol­lek­tiv­tra­fik un­der som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.