11-åri­ga Max blev läm­nad en­sam på buss­hålls­plat­sen

Danderyds Nyheter - - Norrort - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Det var i mån­dags som Jan Isaks­sons son Max, 11 år, skul­le åka från sko­lan till hem­met i Grib­bylund. Men hans bus­skort ha­de gått ut och han fick in­te åka med bus­sen.

När Max gick på buss 627 vid Grind­torps söd­ra i mån­dags vi­sa­de det sig att hans bus­skort gått ut.

– Då sä­ger chauf­fö­ren, ”då kan du in­te åka, du mås­te ha gil­tigt färd­be­vis”. Max klev av bus­sen och så stäng­de chauf­fö­ren dör­rar­na och åk­te, sä­ger Jan Isaks­son.

– Min son blev väl­digt choc­kad och bör­ja­de grå­ta. Det har va­rit sport­lov och då har väl kor­tet gått ut.

Max bör­ja­de gå mot Tä­by cent­rum sam­ti­digt som han ring­de hem.

– Han var upp­rörd un­der en läng­re stund. Han kän­de sig tryg­ga­re i Tä­by cent­rum än att stå där vid håll­plat­sen en­sam, sä­ger Jan Isaks­son.

”Vem tar an­svar?”

Max blev se­dan upp­häm­tad av sin mam­ma, men Jan Isaks­son ifrå­ga­sät­ter age­ran­det från buss­chauf­fö­ren.

– Jag tyc­ker ändå att man förs­ta da­gen ef­ter sport­lo­vet kan va­ra li­te flex­i­bel. Jag tror de fles­ta hål­ler med, att det är sunt för­nuft, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag tyc­ker att man är all­de­les för ka­te­go­risk. Vem tar an­svar för bar­net om nå­got hän­der?

En­ligt Ar­ri­vas press­jour står det i in­struk­tio­ner­na från SL att inga barn får läm­nas i en ut­satt si­tu­a­tion, till ex­em­pel på en öds­lig buss­håll­plats el­ler i tun­nel­ba­ne­sy­ste­met, ut­an peng­ar el­ler möj­lig­het att ringa till en för­äl­der el­ler vård­nads­ha­va­re.

FO­TO: PRI­VAT

LÄM­NAD. 11-åri­ge Max bus­kort ha­de gått ut da­gen ef­ter sport­lo­vet. Där­för var han tvung­en att sti­ga av bus­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.