Tes­ta dig själv: Vad kan du om Roslags­ba­nan?

Ny­li­gen följ­de vi med en fö­ra­re på en tur längs Roslags­ba­nan. Här har vi ta­git ett par bil­der och und­rar hur väl du kan Roslags­ba­nan med om­nejd? Tes­ta här!

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

1 VIL­KEN STA­TION?

Här­ligt lä­ge för li­te sol­sken som sä­kert många re­se­nä­rer märkt av. Men när ni åker här, vil­ken sta­tion är näst på tur? 1. Stocksund. X. Mör­by. 2. Uni­ver­si­te­tet.

4 STATIONSHUSET

I det gu­la stationshuset kun­de ti­di­ga­re lok­fö­rar­na so­va över. Men kän­ner du igen det och var det står? 1. Stocksund. X. Lind­holm. 2. Al­torp.

7 ÖST­RA STA­TION

Nu ska vi snart läm­na Stock­holm Öst­ra. Men när bygg­des egent­li­gen sta­tio­nens hu­vud­bygg­nad? 1. 1932. X. 1922. 2. 1942.

2 SIGNIFIKATIVA RAD­HUS

En av Roslags­ba­nans läng­re rak­sträc­kor. Kan de gu­la bo­stä­der­na hjäl­pa dig när vi un­der vil­ken sta­tion vi nyss läm­nat? 1. Tä­by Kyrk­by. X. Krags­talund. 2. Vigg­by­holm.

5 EF­TER ROSLAGS NÄSBY 8 VAR ÄR VI NU?

Kän­ner du igen den gam­la kyr­kan till väns­ter i bild? Var lig­ger den? 1. Ek­sko­gen. X. Frösun­da. 2. Tä­by kyrk­by.

9 VIL­KEN LINJE? 3 VÄN­TAN, MEN VAR?

Här får vi vän­ta en stund på att åka vi­da­re. Men var nå­gon­stans är det vi står och vän­tar? 1. Tä­by cent­rum. X. Djurs­holms Eke­by. 2. Val­len­tu­na. Ef­ter Roslags Näsby de­lar sig lin­jer­na Kårs­ta och Ös­terskär, och vil­ka är re­spek­ti­ve lin­jes ef­ter­föl­jan­de sta­tion? 1. Tibb­le / Tä­by cent­rum. X. Tä­by cent­rum / Ga­lopp­fäl­tet. 2. Ga­lopp­fäl­tet / Tibb­le. Om jag vill åka till Tä­by cent­rum, vil­ka två lin­jer ska jag då in­te åka med? 1. Ös­terskär och Näs­by­park. X. Näs­by­park och Kårs­ta. 2. Kårs­ta och Ös­terskär.

6 HUR MÅNGA HÅLL­PLAT­SER?

Pre­cis som ru­bri­ken anger så und­rar vi hur många håll­plat­ser Dan­de­ryd, Tä­by och Val­len­tu­na står för ge­men­samt ut­med Roslags­ba­nan? 1. 30 X. 26. 2. 32.

10 HUR FORT?

Har du koll på hur fort de tåg man i dag an­vän­der på Roslags­ba­nan får kö­ra? 1. 75 kilo­me­ter i timmen. X. 80 kilo­me­ter i timmen. 2. 85 kilo­me­ter i timmen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.