ÄSCH, VI SLÅR VÄL TILL PÅ LI­TE SKOG…

Den po­li­tis­ka majoriteten i Dan­de­ryd vill be­va­ra Rin­ke­by­sko­gen – ge­nom att kö­pa 57 hek­tar mark.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin We­din

Det var i feb­ru­a­ri som Dan­de­ryds Ny­he­ter skrev om 57 hek­tar skogs­mark som är till sa­lu i Ene­by­bergs­om­rå­det, en del av Rin­ke­by­sko­gen. Nu vill den po­li­tis­ka majoriteten i Dan­de­ryd att kom­mu­nen ska kö­pa sko­gen.

– Vi vill ju be­va­ra Rin­ke­by­sko­gen som ett sam­man­häng­an­de na­tur­om­rå­de, då är det na­tur­ligt att vi för­sö­ker för­vär­va mar­ken, det hand­lar om att be­va­ra, sä­ger Ol­le Reichen­berg (M), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

Kom­mu­nen har plan­mo­no­pol på mar­ken vil­ket ändå in­ne­bär att man kan sät­ta stopp ifall nå­gon skul­le vil­ja byg­ga bo­stä­der på mar­ken.

– Även om nå­gon an­nan skul­le kö­pa fas­tig­he­ten så skul­le vi in­te med­ver­ka till att tillå­ta bo­stä­der ex­em­pel­vis. Vår in­ten­tion är att be­va­ra na­tur­om­rå­det, sä­ger Reichen­berg.

”Vi hop­pas ju på mer”

Ut­gångs­pri­set för mar­ken lig­ger på 30 mil­jo­ner kro­nor – men det kan bli ett saf­ti­ga­re pris än så i en bud­giv­ning.

Vi­da­re med­de­lar majoriteten att man un­der näs­ta vec­ka in­le­der ar­be­tet för att kom­mu­nen ska kun­na läm­na ett an­bud.

– Vi kom­mer fö­ra ett re­so­ne­mang i kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott om hur vi ser på de här frå­gor­na och vi kom­mer läg­ga vårt bud, sä­ger Reichen­berg. .

Även op­po­si­tions­rå­det Siv Sahl­ström (C) är po­si­tivt till att majoriteten nu vill för­vär­va sko­gen, även om hon an­ser att det bor­de gjorts i ett ti­di­ga­re ske­de.

– Det här är nå­got som vi drev re­dan un­der för­hand­ling­ar­na i sam­band med att en del av sko­gen gjor­des till ett na­tur­re­ser­vat. Ti­di­ga­re er­bjöd Sve­askog att säl­ja mar­ken för sju mil­jo­ner kro­nor, in­te un­der nu­va­ran­de ma­jo­ri­tet, men den ti­di­ga­re ord­fö­ran­den i kom­mun­sty­rel­sen sa blankt nej, sä­ger Siv Sahl­ström.

”Kanske går att för­hand­la?”

Vi­da­re be­rät­tar hon att bå­de hon och kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Ol­le Reichen­berg, ti­di­ga­re träf­fat Sve­askog för för­hand­ling om mar­ken. Då fanns det en­ligt hen­ne ing­et gi­vet pris för mar­ken med an­led­ning av osä­ker­het över hur mar­ken skul­le klas­si­fi­ce­ras.

– De ( Sve­askog) såg det näm­li­gen som ex­plo­a­te­rings­mark så små­ning­om. Skul­le man byg­ga här skul­le det va­ra ett helt an­nat pris. För­sla­get är ut­märkt, men det ha­de va­rit bra om vi fått ett an­nat pris, kanske går det att för­hand­la ned de där 30 mil­jo­ner­na, sä­ger Siv Sahl­ström.

Vår in­ten­tion är att be­va­ra na­tur­om­rå­det.

FO­TO: KE­VIN WE­DIN

GÅR TILL SKOGS. Ol­le Reichen­berg (M) är köp­su­gen – en del av Rin­ke­by­sko­gen ska bli kom­mu­nens, tyc­ker han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.