Po­lisin­sats gav re­sul­tat

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Po­li­sens ex­tra­sats­ning mot in­brott kan ha gett re­sul­tat. In­brot­ten och för­sö­ken till in­brott var ovan­ligt få.

Un­der för­ra vec­kan, sport­lovs­vec­kan, har po­li­sen i lo­kal­po­lis­om­rå­de Tä­by haft en ex­tra sats­ning för att va­ra mer syn­li­ga och på det sät­tet mot­ver­ka in­brott.

Nu be­rät­tar Per Åker­mark, ope­ra­tiv sam­ord­na­re, att po­li­sen fått in larm om tre full­bor­da­de in­brott och två för­sök till in­brott, al­la i Dan­de­ryd.

– I Tä­by har vi inga in­rap- por­te­ra­de. Det är li­te ovan­ligt. Det är förvånande jäm­fört med hur det va­rit ti­di­ga­re sport­lov och and­ra ty­per av lov. Men det är ju jät­te­bra, sä­ger han.

”Kan ha va­rit ky­lan”

In­te hel­ler i Val­len­tu­na har po­li­sen fått in någ­ra an­mäl­ning­ar om in­brott.

– Det går in­te att sä­kert sä­ga vad det be­ror på. Det kan ha va­rit ky­lan och väd­ret, vi har haft en ökad när­va­ro i brotts­ut­sat­ta om­rå­den un­der sport­lovs­vec­kan, sä­ger Per Åker­mark och fort­sät­ter:

– Vi ha­de ock­så fle­ra grann­stöds­bi­lar ute. De rap­por­te­rar av­vi­kel­ser till oss, de har vi job­bat ihop med ock­så bå­de i Dan­de­ryd och Tä­by.

Nu hop­pas po­li­sen att ut­veck­ling­en hål­ler i sig.

– Men vi vet att det kom­mer att kom­ma pe­ri­o­der med hög­re ni­vå­er med in­brott. Just den här sport­lovs­vec­kan har va­rit väl­digt lugn i för­hål­lan­de till ti­di­ga­re, sä­ger Per Åker­mark.

I stäl­let för in­brott var det tra­fi­ko­lyc­kor som do­mi­ne­ra­de sport­lo­vet.

FO­TO: LOT­TEN ENG­BOM

IN­BROTT. Po­li­sen åk­te ut på ovan­ligt få in­brott un­der för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.