Lin­nér-brö­der­na om hur det är att spe­la med varand­ra

Dan­de­ryds Nyheter träf­fa­de lil­le­bror och sto­re­bror Lin­nér hem­ma i Stocksund. Vi pra­ta­de om vem som är slar­vi­gast, de­ras re­spek­ti­ve roll i la­get och var­för det är skönt att spe­la med sin bror­sa.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text och fo­to: Ke­vin Wedin

D agens dub­bel­pass är av­slu­tat på Karl­berg där AIK har sin trä­nings­an­lägg­ning. In­nan Oscar ska rö­ra sig in mot stan för att fi­ka, hans fa­vo­rit­in­tres­se ut­ö­ver fot­bol­len, och Al­bin grot­ta ned sig med psy­ko­lo­gistu­di­er träf­far vi dem hem­ma i vil­lan i Stocksund.

– Jag har en ten­ta i psy­ko­lo­gi snart så jag har just nu fullt upp med att trä­na fot­boll och plug­ga de när­mas­te da­gar­na, sä­ger Al­bin som om någ­ra må­na­der tar stu­den­ten från Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um i Djurs­holm.

När vi kom­mer in i hu­set är det stä­dat och ord­ning och re­da. Men när vi föl­jer med upp till den övers­ta vå­ning­en, där de har si­na rum, bör­jar bå­da ploc­ka i ord­ning och bäd­da si­na säng­ar.

– In­te för att jag är bra på det men han är nog in­te så bra på att hjäl­pa till hem­ma med hus­hålls­gre­jer, stä­da och la­ga mat. Går man in på hans rum så kan det ibland va­ra li­te väl stö­kigt, sä­ger Al­bin.

– Jag kanske är li­te slar­vig, mitt rum kan va­ra som en ung­karlslya med klä­der på gol­vet och obäd­dad säng, sä­ger Oscar.

Vik­tig in­sikt

21-åri­ga Oscar har en hel sä­song i ba­ga­get som förste­mål­vakt i AIK. La­get släpp­te in minst mål i All­svens­kan och slu­ta­de tvåa, trots det var en del tuf­fa­re pe­ri­o­der. Bland an­nat ef­ter det att la­get åk­te ut mot por­tu­gi­sis­ka Bra­ga i Eu­ro­pa Le­a­gue.

– Det är då man in­ser att man hål­ler på med en sport, det är vik­tigt, men det är in­te på liv el­ler död. Sen får man ock­så in­se att man spe­lar i AIK, vil­ket är en av de klub­bar­na i nor­ra Eu­ro­pa med tuf­fast kli­mat, sä­ger Oscar och fort­sät­ter:

– Har man valt att spe­la för AIK så vet man att det kan blå­sa i mot­vind, då får man va­ra be­redd att ax­la det an­sva­ret. Men mot­gång­ar­na har stärkt mig som spe­la­re och män­ni­ska och gör att jag i dag är mer rustad.

Ibland är det även skönt att ha en bror­sa som man kan snac­ka med, som är i sam­ma förening och vet hur allt går till, i stäl­let för att pra­ta med en trä­na­re el­ler för­äld­rar­na.

– Han är väl­digt hjälp­sam i al­la si­tu­a­tio­ner och jag för­sö­ker gå i hans fot­spår, bå­de på och ut­an­för pla­nen. Jag kun­de in­te öns­ka mig en bätt­re bror, sä­ger Al­bin.

– Att pra­ta av sig med sin bror­sa i stäl­let gör att man in­te behöver tän­ka på vad man sä­ger, vi kan an­vän­da fri­a­re ter­mer. Vi coachar varand­ra och dis­ku­te­rar all­tid trä­ning­ar­na i bi­len på väg hem, sä­ger Oscar.

I vint­ras skrev Oscar på ett nytt kon­trakt med AIK som sträc­ker sig till års­skif­tet 2020/2021. Sam­ti­digt fanns det en rad and­ra klub­bar som vi­sa­de in­tres­se, bland an­nat en Cham­pi­ons Le­a­gue-klubb och en klubb i eng­els­ka and­ra­di­vi­sio­nen.

– Det fanns bra al­ter­na­tiv som kanske hade in­ne­bu­rit en mar­kant hög­re lön jäm­fört med den jag hade i AIK ti­di­ga­re. Men för mig, som fot­bolls­spe­la­re, så kän­ner jag att det var klo­ka­re att stan­na i Stock­holm, i en mil­jö där jag är hem­ma och trivs. Sam­ti­digt är si­tu­a­tio­nen väl­digt täv­lings­mäs­sigt sti­mu­le­ran­de och in­spi­ra­tio­nen känns på topp, sä­ger Oscar.

Sik­tar på guldet

Al­bin, som än­nu in­te har hun­nit de­bu­te­ra i All­svens­kan, hop­pas i år få chan­sen – men på en ny po­si­tion.

– Jag har all­tid spe­lat an­fal­la­re men i hös­tas tes­ta­de de mig som yt­ter­back och jag gjor­de det bra, se­dan dess är jag sedd som yt­ter­back i A-la­get, vil­ket jag trivs med ef­tersom löp­ning­en är min främs­ta styr­ka, sä­ger Al­bin och tilläg­ger:

– Un­der för­sä­song­en nu så är jag den som spe­lat mest fram till dess att täv­lings­mat­cher­na bör­ja­de, så det har va­rit ett bra sätt att kom­ma in i spel­sy­ste­met.

Må­let för sä­song­en då? Jo, det är guld såklart.

– Vi ska gö­ra det så bra vi kan och pre­ste­ra 100 pro­cent var­je match. Det är en tuff li­ga, det är ba­ra tit­ta på Mal­mös fa­cit de se­nas­te åren och Ös­tersunds Eu­ro­pa­spel, men vi kom­mer sat­sa he­la vägen, sä­ger Oscar.

Har man valt att spe­la för AIK så vet man att det kan blå­sa i mot­vind, då får man va­ra be­redd att ax­la det an­sva­ret.

HÅL­LER TAKTEN. Sto­re­bror Oscar är på många sätt en fö­re­bild för lil­le­bror: ”Jag för­sö­ker gå i hans fot­spår, bå­de på och ut­an­för pla­nen”, sä­ger Al­bin Lin­nér.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.