Spel­män sam­la­de in

stor sum­ma

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ke­vin Wedin 073-600 69 38 ke­vin.wedin@di­rekt­press.se

För un­ge­fär två år se­dan star­ta­de Ene­by­bergs­bon Lennart Lyn­gå spel­man­na­grup­pen SUG, Spel­män ut­an grän­ser. De är ett gäng spel­män från nor­ra Stock­holm som sam­lar in peng­ar för väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen Lä­ka­re ut­an grän­ser. För­ra fre­da­gen spe- la­de de i två tim­mar vid Coop på Ene­byäng­en.

– Det gick jät­te­bra och vi fick in näs­tan 2000 kro­nor, gans­ka myc­ket via Swish. Vi fick många upp­munt­ran­de kom­men­ta­rer och det var skönt att stå in­ne, det är svårt att spe­la fi­ol när det är noll­gra­digt, sä­ger Lennart Lyn­gå.

De har spe­lat på mäng­der av plat­ser i Nor­rort och för­ra året un­der en spel­ning i Mör­by cent­rum fick grup­pen ovän­tat be­sök från TV­pro­gram­met ” Frå­ga dok­torn”.

– Vi fick en Gla­dis av pro­gram­met. De de­lar ut den till nå­gon som gjort nå­got för en an­nan män­ni­ska el­ler djur. Det var bland det häf­ti­gas­te jag upp­levt, sä­ger Lennart Lyn­gå.

Stort in­tres­se

Lennart Lyn­gå väx­te upp i Mal­mö och bör­ja­de spe­la fi­ol som 9-åring, trots sin mång­å­ri­ga er­fa­ren­het be­skri­ver han sig själv som en ”ama­tör”. Men in­tres­set för svensk folk­mu­sik har all­tid va­rit stort.

– Jag lyss­nar in­te på ”mel- lo”. Vi har så myc­ket fi­na skat­ter av svensk folk­mu­sik, men även ut­ländsk, finskt och norskt. Det var när jag kom till Stock­holm 1959 som jag bör­ja­de dan­sa folk­dans, sä­ger han.

Ex­akt när och var Spel­män ut­an grän­ser går att se va­ri­e­rar, men an­ta­let spel­ning­ar bru­kar öka un­der som­mar­halv­å­ret. Men näs­ta gång de upp­trä­der är på skär­tors­da­gen vid Coop på Ene­byäng­en.

FO­TO: PRI­VAT

SPEL­MÄN SAM­LA­DE. Lennart Lyn­gå till väns­ter i bild till­sam­mans med si­na ”spel­män”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.