Hur myc­ket mås­te vi ve­ta om varand­ras liv?

Danderyds Nyheter - - Hej | Danderyd - LOT­TEN ENGBOM Tf. ny­hets­chef

J ag har all­tid va­rit gans­ka ak­tiv på Instagram. Fram till nu då. Jag har näm­li­gen be­stämt mig för att det är slut­scrol­lat bland al­la bil­der där. I någ­ra vec­kor ska jag un­der­sö­ka vad som hän­der om man in­te häng­er med i flö­det - en Instagram­de­tox helt en­kelt.

Nu har det vis­ser­li­gen ba­ra gått någ­ra da­gar men i mor­se gick jag på Roslags­ba­nan, ob­ser­ve­ra­de att ex­akt al­la and­ra re­se­nä­rer runt mig satt med te­le­fo­nen i an­sik­tet. Jag ploc­ka­de i stäl­let upp en bok och tänk­te att Hå­kan Nes­ser mås­te va­ra mer sti­mu­le­ran­de för hjär­nan än Instagram. Li­te se­na­re kom jag att tän­ka på att jag bor­de kon­tak­ta en vän, för att hö­ra vad som hän­der. Jag har ju fak­tiskt in­te läng­re koll på vad al­la gör. Om jag rå­kar stö­ta på nå­gon på stan finns det kanske nå­got jag kan frå­ga om som jag in­te re­dan vet sva­ret på. Vil­ken svind­lan­de tan­ke.

El­ler så finns det inga sam­tal­säm­nen alls. Det är ju ock­så möj­ligt att jag in­ser att so­ci­a­la me­di­er är det per­fek­ta sät­tet att hål­la det so­ci­a­la li­vet le­van­de. Jag får helt en­kelt se när de här vec­kor­na är för­bi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.