Så myc­ket mer tjä­nar män än kvin­nor

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

I snitt tjä­nar män i Danderyd näs­tan 140 000 kro­nor mer per år än kvin­nor i kom­mu­nen.

Sta­tisti­ken är fram­ta­gen av Sta­tis­tis­ka central­by­rån. I sin rap­port re­do­vi­sar de att män i Danderyd tjä­nar 452 000 kro­nor per år sam­ti­digt som kvin­nor i kom­mu­nen i snitt tjä­nar 312 000 kro­nor per år. Skill­na­den mel­lan män och kvin­nors lö­ner är störst i Danderyd sett över he­la lan­det.

– I och med fa­mil­je­bild­ning för­änd­ras ut­veck­ling­en av in­koms­ter­na dras­tiskt. Kvin­nor får en re­jäl in­komst­minsk­ning när de får barn, ham­nar på en helt an­nan ni­vå och kom­mer ald­rig ikapp män­nen, sä­ger Eri­ca Lindahl, fors­ka­re vid In­sti­tu­tet för ar­bets­mark­nads- och ut­bild­nings­po­li­tisk ut­vär­de­ring, till Ny­hets­by­rån Si­ren.

DN rap­por­te­rar idag om att Mör­by cent­rum ska by­ta namn till Dan­de­ryds cent­rum. DN för­kla­rar det på föl­jan­de sätt: ”Tun­nel­ba­nesta­tio­nen he­ter Mör­by cent­rum. Den lig­ger i Dan­de­ryds cent­rum. Dan­de­ryds cent­rum lig­ger i Mör­by, och Mör­by lig­ger i Dan­de­ryds kom­mun.” Kri­stall­klart. Skri­ver Tä­bys av­gå­en­de ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen Leif Gri­pe­stam (M).

CASH. Män i Danderyd tjä­nar be­tyd­ligt mer än kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.