FIXA EGEN SÄ­KER­HET.

”En na­tur­lig ut­veck­ling till följd av re­sur­brist till var­dags­brot­ten”

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

I Nor­rort bör­jar allt fler an­li­ta ron­de­ran­de väk­ta­re el­ler sät­ta upp över­vak­nings­ka­me­ror på si­na hus. En ökad käns­la av otrygg­het, många in­brott och att fär­re brott kla­ras upp gör att pri­vat­per­so­ner väl­jer att skyd­da sig på egen be­kost­nad.

I Danderyd och Tä­by har vi ti­di­ga­re skri­vit om bo­en­de som går ihop och an­li­tar vakt­bo­lag, som ska ron­de­ra i vil­la­om­rå­de­na.

– Man har för­stå­el­se för att po­li­sens re­sur­ser är be­grän­sa­de och de kom­mer in­te kun­na till­go­do­se den typ av sä­ker­het vi ef­ter­frå­gar. Sen finns det de som tyc­ker att det är över­dri­vet, sa Ve­ro­ni­ca Hög­feldt Mi­kel­sen, till Tä­by Nyheter i no­vem­ber.

Pa­tric Nor­berg, bo­en­de i Nor­rort, har tre oli­ka plat­ser som han be­va­kar med hjälp av ka­me­ra. Han behöver ska­pa trygg­het bå­de på sitt fö­re­tag och i hem­met.

Kri­tisk

Han är kri­tisk till för­änd­ring­en i sam­häl­let och me­nar att det hand­lar om mer än att ba­ra und­vi­ka att bli be­stu­len.

– Det sto­ra pro­ble­met är väl att he­la sä­ker­hets­struk­tu­ren för­säm­rats med fär­re po- li­ser, sä­ger han. Inga lo­ka­la po­li­ser och då­lig el­ler ing­en kon­troll på vad som förs ut över grän­ser­na, vil­ket gör att Sve­ri­ge är ett pa­ra­dis för in­ter­na­tio­nel­la tju­var som åker på tjuv­tur­né­er, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Så pro­ble­met är ju be­tyd­ligt myc­ket stör­re än att ”ba­ra bli be­stu­len”. Det är ju he­la vår struk­tur som mer el­ler mind­re ta­gits bort.

Vad tyc­ker du om att du själv får stå för kost­na­den?

– Att jag be­kos­tar ex­em­pel­vis mitt eg­na larm i hem­met har jag fått gö­ra i al­la ti­der. Nu är det dock en rim­lig i kost­nad mot vad det var förs­ta gång­en jag in­stal­le­ra­de larm det är ju tack va­re att ut­veck­ling­en gått fram­åt.

– Jag har larm bå­de för att för­hopp­nings­vis få ha mi­na gre­jer i fred men kanske främst för att för­säk­ring­ar­na in­te gäl­ler an­nars, ialla­fall in­te på fö­re­ta­get, po­äng­te­rar han.

Ne­kad hjälp

Val­len­tu­na­bon Hå­kan Wahl­ström ser ut­veck­ling­en mot stäng­da bo­stads­om­rå­de (ga­ted com­mu­ni­ti­es) som myc­ket möj­lig fram­ö­ver.

– Ser vi till det om­rå­det som jag bor i i dag, så är det ab­so­lut möj­ligt att in­häg­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.