CHRIS­TER ERESTÅL (SD)

GRUPPLE­DA­RE

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

1. Först och främst är det sta­tens an­svar att upp­rätt­hål­la lag och ord­ning. Men bå­de den här re­ge­ring­en och den för­ra har svi­kit fol­ket ge­nom att för­sum­ma po­li­sen un­der många år.

2. Kommnu­en har ron­de­ran­de väk­ta­re, men som jag för­står det är det ba­ra för kom­mu­nens eg­na fas­tig­he­ter. Vi har ve­lat gö­ra oss av med tig­ge­ri­et på grund av att folk kän­ner sig otryg­ga runt affärer och åter­vin­nings­cen­tra­ler. An­nars kan man all­tid för­bätt­ra närmil­jön med be­lys­ning på gång­stråk och i tunn­lar. Jag tyc­ker det är jät­tetrå­kigt att sam­häl­let har den här ut­veck­ling­en. Men vi kom­mer få se det mer i Danderyd, många här har råd och all an­led­ning att skyd­da si­na hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.