PETER FORSSMAN (KD)

LE­DA­MOT I KOM­MUN­FULL­MÄK­TI­GE

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

1. Själv­klart är det kom­mu­nens an­svar och dess­utom sta­tens an­svar att sva­ra för med­bor­gar­nas trygg­het, men det är in­te lätt al­la gång­er. Jag tyc­ker in­te det är över­ras­kan­de att en och en an­nan vill för­stär­ka sin trygg­het, så en viss för­stå­el­se har jag. Men det mås­te fin­nas en grund­trygg­het med po­li­siär när­va­ro. 2. Bland an­nat har vi grann­sam­ver­kans­bi­len. Sen nå­got som dis­ku­te­ra­des men där ing­et be­slut är fat­tat är i vil­ken mån kom­mu­nen ska nytt­ja vakt­bo­lag och det är nå­got som vi i KD är öpp­na för. Om vi in­te lyc­kas ska­pa en rim­lig grund­trygg­het för med­bor­gar­na så är det ett miss­lyc­kan­de,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.