CAROLIN ROBSON (MP)

GRUPPLE­DA­RE

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

1. Det be­ror på vil­ken typ av trygg­het man ta­lar om: otrygg­het i form av in­brott är po­li­sens an­svar, otrygg­het på ga­tor och torg är politikernas ex­em­pel­vis gäl­lan­de trot­to­a­rer, ex­tra be­lys­ning med me­ra. Li­kaså att säk­ra barns/ung­as trygg­het hem­ma/i sko­lan, äl­dres trygg­het hem­ma/på bo­en­den, funk­tions­ned­sat­tas in­om LSS. 2. Väktar­bo­lag an­li­tas re­dan i dag av Dan­de­rydsbor som vill skyd­da si­na fas­tig­he­ter, båt­klub­bar med me­ra. Jag har som båt­ä­ga­re själv gått hamn­vakt i Svea­vi­ken. Vi vill ha bätt­re be­lys­ning vid ex­em­pel­vis i tun­neln mel­lan i Dan­de­ryds sjuk­hus och Hor­tuspar­ke­ring­en. Re­gel­ver­ket kring ka­me­raö­ver­vak­ning hål­ler på att ses över, det be­hövs vid buss­håll­plat­sen vid Dan­de­ryds sjuk­hus. I ex­em­pel­vis Eng­land har det i 20 år fun­nits kameror i par­ke­rings­hus där man vid in­gång­en tyc­ker på en knapp så föl­jer ka­me­ran med till bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.