Upp­fin­ning­ar sät­ter sjuk­hu­set på kar­tan

Un­der mer än tio år har man ut­veck­lat pro­duk­ter och upp­fin­ning­ar för vår­den på Dan­de­ryds sjuk­hus. Det har be­tytt myc­ket för så­väl sjuk­hu­set som för vår­den.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Hel­le Ki­ker­puu

Sjuk­hu­sen är fyll­da med tek­nik som upp­fun­nits för att för­bätt­ra vår­den och nya in­no­va­tio­ner är där­för livsvik­ti­ga. Dan­de­ryds sjuk­hus var ett av de förs­ta sjuk­hu­sen i Sve­ri­ge som re­dan 2004 eta­ble­ra­de en in­no­va­tions­av­del­ning.

– Jag bör­ja­de året in­nan som ris­ka­na­ly­ti­ker och förslog idén för den då­va­ran­de che­fen som nap­pa­de di­rekt, sä­ger Ol­le Hill­borg, in­no­va­tions­chef.

Ef­ter att ha eta­ble­rat in­no­va­tions­av­del­ning­en blev ar­be­tet och av­del­ning­en väl­känt och Ol­le Hill­borg, till­sam­mans med nä­rings­de­par­te­men­tet, la grun­den för Vin­no­vas ut­lys­ning – ”In­no­va­tionsslus­sar”

– Idag är det fle­ra sjuk­hus i Sve­ri­ge som har eg­na så­da­na här av­del­ning­ar, myc­ket tack va­re ar­be­tet med in­no­va­tionsslus­sar­na. Det har be­tytt myc­ket för pro­fi­le­ring­en av Dan­de­ryds sjuk­hus som det le­dan­de i lan­det för an- vän­dar­dri­ven pro­dukt­ut­veck­ling, sä­ger han.

På väg­gen häng­er di­ver­se pa­tent in­ra­ma­de. Det är upp­fin­ning­ar som Dan­de­ryds sjuk­hus hjälpt till att få ut på mark­na­den.

– Vi job­bar på två sätt, dels hjäl­per vi vård­per­so­nal som un­der­skö­ters­kor, sjuk­skö­ters­kor el­ler lä­ka­re att kom­mer­si­a­li­se­ra de­ras idéer. Dels tar ex­ter­na fö­re­tag kon­takt med oss för att va­li­de­ra, tes­ta och kva­li­tets­säk­ra de­ras in­no­va­tio­ner, sä­ger Ol­le Hill­borg.

Från Dan­de­ryds sjuk­hus

En av många upp­fin­ning­ar som kom­mit från Dan­de­ryds sjuk­hus är ett slags nål­skydd som an­vänds vid na­vel­sträng­s­pro­ver och kal­las för ’stick stopp’. Un­der­skö­ters­kan som upp­fann nål­skyd­det job­ba­de på en för­loss­nings­av­del­ning och rå­ka­de en dag stic­ka sig själv i han­den när hon tog pro­ver. Mam­man till bar­net hade HIV och un­der­skö­ters­kan blev oro­lig för att hon kun­de ha smit­tats. Så var in­te fal­let, men från den stun­den på­bör­ja­de hon ar­be­tet med att upp­fin­na ett skydd. Två år se­na­re spreds en fär­dig pro­dukt i de Nor­dis­ka län­der­na.

– Sen finns det många and­ra in­no­va­tio­ner som ex­em­pel­vis hip- stay som är ett sta­bi­li­se­rings­verk­tyg för att sta­bi­li­se­ra höft­leds­frak­tu­rer un­der ex­em­pel­vis am­bu­lans­fär­den, sä­ger Ol­le Hill­borg.

In­ne på kon­to­ret vi­sar han upp pro­to­ty­per och fär­di­ga pro­duk­ter av oli­ka in­no­va­tio­ner. Verk­tyg för att för­bätt­ra vår­den vid för­loss­nings­ska­dor, ett bär­bart rygg­stöd och en hel hög med tra­ke­al­ven­ti­ler där var­je är unik och 3Dprin­tad ef­ter pa­ti­en­tens egen hals.

Sam­ti­digt finns det in­no­va­tion­s­am­bas­sa­dö­rer på var­je av­del­ning som gör vård­per­so­na­len medvetna om att de­ras idéer kan fin­na stöd och tas hand om.

– Upp­fin­ning­ar kom­mer all­tid att be­hö­vas, men de kom­mer sä­kert se an­norlun­da ut. Nu sker det till ex­em­pel sto­ra fram­steg för dig ita­la in­no­va­tio­ner och in­no­va­tio­ner in­om na­no­tek­nik. Jag hop­pas dock att man läng­re fram i ti­den kan ta så pass bra be­talt för in­no­va­tio­ner­na att Lands­ting­et in­te behöver fi­nan­si­e­ra och vi kan bli själv­kost­nads­dri­van­de, sä­ger Ol­le Hill­borg.

FO­TO: HEL­LE KI­KER­PUU

CHEF. Olof Hill­borg är in­no­va­tions­chef på Dan­de­ryds sjuk­hus.

SKYDD. Ge­nom att pla­ce­ra na­vel­sträng­en i mit­ten av ’stick stop­pet’ skyd­dar man sig från att stic­ka sig i fing­ret un­der prov­tag­ning.

UTSKRIVNA. 3D-prin­ta­de ven­ti­ler som hjäl­per pa­ti­en­ten att an­das ge­nom ett snitt i hal­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.