Folk som vill bryg­ga egen öl hem­ma

Danderyds Nyheter - - Stockholms Helg - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Hit­tills har han hål­lit fy­ra styc­ken en­da­gars­kur­ser och ska kö­ra ett par till nu un­der vå­ren. Se­dan blir det pa­us; var­je till­fäl­le tar sin tid att för­be­re­da, och se­dan går en hel lördag bort. Fo­kus lig­ger på prak­tik, in­te te­o­ri, så där­för är det ba­ra fem pers per kurs.

– Mitt syf­te är ba­ra att väc­ka in­tres­se för öl­brygg­ning hos folk. Det är ing­en in­komst­käl­la di­rekt. Det ro­li­ga med att gö­ra eget är att man vill trum­fa sig själv he­la ti­den, ba­ra gö­ra bätt­re och bätt­re öl, och med vän­ner­na till slut hit­ta den ul­ti­ma­ta ölen.

Vad är det van­li­gas­te miss­ta­get in­om hem­ma­brygg­ning?

– Att man hål­ler fel tem­pe­ra­tur. Och att man har för bråt­tom och in­te lå­ter den mog­na till­räck­ligt länge. Vad gil­lar du bäst? – Väl­hum­lad öl med tro­pis­ka fruk­ter, som ci­tron. Men jag bryg­ger de fles­ta sti­lar: la­ger, apor, ipor. Ing­en stout än, men det kom­mer nog. Hur ser din ty­pis­ka del­ta­ga­re ut? – Åh, det är blan­dat. Från 25 år till 55 år. Vå­gar jag gis­sa att det ba­ra är män? – Ja, ha­ha­ha, än så länge. Men jag hop­pas att nå­gon tjej ska va­ra in­tres­se­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.