GA I SKO­LAN?

Jepp – på Djurs­holms­sko­lan har ele­ver­na pro­me­nad på sche­mat.

Danderyds Nyheter - - I Skolan? G - Ke­vin We­din 073-600 69 38 ke­vin.we­din@di­rekt­press.se

Dag­li­ga pro­me­na­der, ja det kom­mer in­gå för al­la ele­ver på Elev­ver­ket i Djurs­holm un­der de kom­man­de vec­kor­na – till ele­ver­nas ju­bel.

Det var i mån­dags som sko­lan Elev­ver­ket i Djurs­holm an­ord­na­de nå­got nytt för al­la sko­lans ele­ver. Då bör­ja­de de näm­li­gen pro­me­ne­ra var­je mor­gon ef­ter den förs­ta lek­tio­nen istäl­let för att ha ”van­lig” rast.

– Bar­nen be­hö­ver kom­ma ut och sy­resät­ta hjär­nan, det är in­te ett själ­vän­da­mål att le­ka på ras­ten. Vi ha­de haft li­te stök och fick äg­na tid åt kon­flikt­han­te­ring på ef­ter­föl­jan­de lek­tio­ner och då tänk­te vi att vi pro­var nå­got helt nytt, sä­ger Cil­la Coll­man, rek­tor på Elev­ver­ket.

Un­der ons­da­gens pro­me­nad häng­de även Dan­de­ryds Ny­he­ter med på den cir­ka en och en halv kilo­me­ter långa pro­me­na­den.

– Jag tyc­ker det här är jät­te­bra, man får mo­tio­ne­ra och få frisk luft, sä­ger 9-åri­ga Mat­hil­da Löf.

– Man får mer kva­li­tets­tid till­sam­mans med en kom­pis, sen är det ock­så kul att he­la sko­lan gör det här till­sam­mans, sä­ger Max­i­ma de Châ­teau, som går i två­an.

Får en pro­me­nad­kom­pis

Al­la ele­ver, från för­sko­le­klass till års­kurs fy­ra, in­klu­si­ve all per­so­nal går till­sam­mans i led en sträc­ka som tar un­ge­fär 20 mi­nu­ter att gå. In­nan pro­me­na­den lot­tas det även vil­ken klass­kom­pis man får som pro­me­nad­kom­pis för da­gen.

– Jag hop­pas vi fort­sät­ter med det här, men jag skul­le vil­ja att vi gick mer i sko­gen, men det kans­ke blir sen. Det som ock­så är bra är att man ef­ter att ha mo­tio­ne­rat blir mer hung­rig och då kans­ke fler släng­er mind­re mat på lun­chen, sä­ger Mat­hil­da.

– Nu bör­jar det näs­tan bli varmt ute så nu är det skönt, sä­ger ele­ven El­ton Rönn­berg.

I stäl­let för att in­te gö­ra nå­got kon­struk­tivt un­der ras­ter­na så är även två av sko­lans äld­re ele­ver po­si­ti­va till in­fö­ran­det av dag­li­ga pro­me­na­der.

– Det blir lik­som ing­et tjafs om vem som ska gå med vem ef­tersom det lot­tas. Sen bru­kar vi of­tast ba­ra va­ra in­ne på ras­ter­na, sä­ger Til­de Lind­berg, som går i fy­ran.

– Man slö­sar lätt bort ti­den, då är det bätt­re att som nu, kom­ma ut och få frisk luft, tilläg­ger klass­kom­pi­sen Ag­nes Rönnlund.

Kans­ke kom­mer va­rie­ras

Ef­ter påsk ska sko­lan ut­vär­de­ra vad de dag­li­ga pro­me­na­der­na in­ne­bu­rit för ele­ver­na och kans­ke kan det bli nå­gon an­nan form av fy­sisk ak­ti­vi­tet när tem­pe­ra­tu­ren blir var­ma­re.

– Vi har pra­tat li­te löst om att by­ta ut pro­me­na­der­na mot att gö­ra nå­got slags rö­rel­se­pass på fot­bolls­pla­nen, hopp­och skutt­pass. Men fram till dess blir det pro­me­na­der, men jag trod­de på mer pro­tes­ter, men som det lät idag var al­la gla­da, sä­ger Cil­la Coll­man.

Det som ock­så är bra är att man ef­ter att ha mo­tio­ne­rat blir mer hung­rig och då kans­ke fler släng­er mind­re mat på lun­chen.

PÅ GÅNG. Ar­vin, El­ton, Mat­hil­da och Max­i­ma är ef­ter någ­ra da­gar fort­fa­ran­de po­si­ti­va till pro­me­na­der­na.

FOTO: KE­VIN WE­DIN

ELEVLED. Al­la sko­lans ele­ver pro­me­ne­rar nu­me­ra var­je dag i ett sam­lat led.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.