Claes bil snod­des – två gång­er

Dan­de­ryds­bon Claes ha­de un­der da­gen häm­tat en sin bil från verk­sta­den ef­ter att den drab­bats av in­brott. Ba­ra tim­mar­na se­na­re var tju­var­na i far­ten igen.

Danderyds Nyheter - - I Skolan? G - Ke­vin We­din

Vid lunch­tid un­der tors­da­gen häm­ta­de Dan­de­ryds­bon Claes Håkansson Gi­ertz ut sin BMW som de se­nas­te vec­kor­na va­rit på re­pa­ra­tion ef­ter att ha bli­vit ut­satt för in­brott och be­stu­let på bland an­nat ratt och krock­kud­dar.

Men un­der nat­ten till fre­da­gen, kloc­kan 02.15, vak­nar Claes av att han hör ett svagt ljud av en bil­tuta.

– Då går jag fram till fönst­ret och tit­tar ned på par­ke­rings­plat­sen. Jag ser en per­son sit­ta in­ne i bi­len och en som står vakt, sä­ger Claes och fort­sät­ter:

– Jag drar upp per­si­en­ner­na och knac­kar på ru­tan, då spring­er de iväg. Jag blev så jäk­la arg. Jag blev in­te rädd, in­te till en bör­jan i al­la fall, men man vet ju in­te vil­ka ty­per det där var.

Tio mi­nu­ter se­na­re kom po­lis till plat­sen och sök­te av plat­sen med po­lishund – men ut­an att hit­ta de miss­tänk­ta. Tju­var­na fick dock in­te med sig nå­got från plat­sen.

”Det är så jäk­la vid­rigt”

Claes be­rät­tar att han nu har köpt ett ratt­lås och även fun­de­rar på att kö­pa lamp­sen­so­rer som ly­ser upp par­ke­rings­plat­sen när nå­gon när­mar sig.

Dan­de­ryds Ny­he­ter har ti­di­ga­re skri­vit om fle­ra fall av bil­dels­stöl­der som i syn­ner­het drab­bat äga­re av mär­ket BMW. Det and­ra in­brot­tet som drab­ba­de Claes får ho­nom nu att ifrå­ga­sät­ta att sig själv att äga en BMW.

– Jag kan in­te bli av med bi­len varan­nan må­nad. För­ra in­brot­tet sked­de i bör­jan av feb­ru­a­ri och jag fick till­ba­ka den nu. Det är så jäk­la vid­rigt.

Den te­o­ri som Claes har fått hö­ra gör gäl­lan­de att BMW:s de­lar säljs vi­da­re ut­om­lands till högt pris.

– Jag gil­lar ju BMW, men i slutän­dan får jag kans­ke by­ta bil. Jag är ju hel­ler in­te en­sam om att ha en BMW i Dan­de­ryd.

FOTO: PRI­VAT /MOSTPHOTOS

DRABBAD. För and­ra gång­en blev Dan­de­ryds­bon Claes Håkansson Gi­ertz drabbad av bilin­brott på sin BMW X5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.