Ef­ter 15 blev id­rot­ten en press på liv och död

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - VECKANS KÄNS­LA

När jag och mi­na vän­ner var 15 år gam­la kom vi till ett väg­skäl – an­ting­en skul­le vi slu­ta ri­da helt el­ler så skul­le vi sat­sa mer se­ri­öst. Ut­an att nå­gon ut­ta­lat det var det så själv­klart att vi in­te läng­re kun­de ri­da ba­ra för att det var ro­ligt. Jag bör­ja­de täv­la i hopp­ning och blev snabbt med­ve­ten, kans­ke for­mad av sam­häl­lets nor­mer, att det här var på liv och död. För det var ju helt onö­digt att syss­la med en id­rott om man in­te var på väg mot top­pen.

Rap­por­ter om att 10-åring­ar slu­tar id­rot­ta för att pres­sen är för stor, att fot­bolls­spe­lan­de barn i Tä­by är på top­pen av sin kar­riär när de är 9 år gör för­hopp­nings­vis fler än mig med­ve­ten om att nå­got är fel. När id­rott helt plöts­ligt ba­ra rym­mer de elit­sat­san­de och de med ta­lang, och när det ska av­gö­ras re­dan in­nan nå­gon gått ut hög­sta­di­et, är vi på helt fel väg.

På si­dor­na 4–5 har vi skri­vit mer om hur för­e­ning­ar och kom­mu­ner job­bar för att få ung­do­mar att fort­sät­ta id­rot­ta, för­hopp­nings­vis li­vet ut.

LOT­TEN ENGBOM Tf ny­hets­chef

GLAD. För påsken är på in­gång och jag äls­kar hög­ti­der. Fi­ra allt som går att fi­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.