Spring i Djurs­holm – 5 el­ler 10 kilo­me­ter

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Nu har an­mä­lan till DTC-lop­pet som går av sta­pel tors­da­gen den tred­je maj öpp­nat. Lop­pet an­ord­nas av Djurs­holms trä­ningscen­ter och an­ting­en väl­jer man att springa fem el­ler tio kilo­me­ter. För de all­ra yngs­ta finns det även en ba­na på en kilo­me­ter.

Lop­pet in­leds och av­slu­tas på Djurs­holm Country Club och sträc­ker sig bort mot Ös­te­ber­ga och sen för­bi Fram­näsvi­ken och Ger­ma­nia­vi­ken.

Samt­li­ga del­ta­ga­re får num­mer­lapp, tid­ta­gar­chipp och en t-shirt. An­mä­lan sker på hem­si­dan dtc.se där man även kan se he­la kar­tan över sträc­kan.

Tors­dags­un­der­håll­ning i Mör­by centrum: mo­de­vis­ning på dam­af­fä­ren, själv­klart ac­kom­pan­je­rad med cel­lo. El­ler är det en kontra­bas? Ja­ja, en­dast i Dan­de­ryd iaf! @Ve­raPls­son twitt­rar om kom­bon klä­der+ver­ti­kalt stråk­in­stru­ment. Fö­re­kom­mer det nå­gon an­nan­stans?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.