Vill fånga dem som läm­nar för­e­ning­ar­na

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Ke­vin We­din

Allt fler unga sö­ker sig till gym­met när de väl­jer att slu­ta med för­e­nings­id­rott. På Friskis och Svet­tis vill man fånga upp de ung­do­mar­na.

När allt fler ung­do­mar väl­jer att slu­ta trä­na id­rott i en för­e­ning så tar sig många istäl­let till gym­met där en själv kan sty­ra över si­na trä­nings­ti­der.

– Det är fram­förallt på gym­met där ung­do­mar idag träf­fas, det har bli­vit nå­gon form av kom­ple­ment till fri­tids­går­dar­na, sä­ger Pe­er We­ding, verk­sam­hets­chef på Friskis och Svet­tis i Tä­by.

Till­sam­mans med för­e­ning IK Frej har man även in- lett ett sam­ar­be­te som går un­der nam­net ”Lägg ald­rig av”.

– Tan­ken är att trä­na­re ska fånga upp ung­do­mar som tän­ker slu­ta och få dem att fort­sät­ta trä­na. För­ra året ha­de vi även ett pro­jekt som nu bli­vit per­ma­nent där vi ut­bil­dar ung­do­mar att va­ra ung­domsträ­na­re i gym­mil­jö, sä­ger Pe­er.

An­ta­let är ”enormt”

Pe­er har ar­be­tat in­om Friskis-ked­jan i 18 år och en­ligt ho­nom är an­ta­let ung­do­mar på an­lägg­ning­ar­na i dag ”enormt” jäm­fört med förr.

– Det har all­tid skett en ut­såll­ning av ung­do­mar in­om id­rotts­för­e­ning­ar i hög­re ål­der, men det kans­ke idag är fler som blir på­ver­ka­de av si­na för­äld­rar att ta hand om sig - vi be­hö­ver gö­ra allt vi kan för att mins­ka stil­la­sit­tan­de.

Nå­gon form av ak­ti­vi­tets­bi­drag från Tä­by kom­mun ha­de in­te ska­dat en­ligt Pe­er.

– Vi får in­te någ­ra bi­drag alls, för att få ak­ti­vi­tets­stöd så mås­te det ske i en grupp med en le­da­re, men det är svå­ra­re när det gäl­ler en­sta­ka be­sök. Men ser man lång­sik­tigt så kom­mer fler som trä­nar spa­ra mas­sa peng­ar från sam­häl­let ge­nom att va­ra mer fris­ka och in­te li­ka vård­krä­van­de.

FOTO: LOT­TEN ENGBOM

HÅL­LER ÅN GAN UP­PE. Pe­er We­ding vill få de unga att fort­sät­ta flå­sa. Gabri­el Wess­man, 17, och Pe­er We­ding pra­tar om att id­rot­ta på gym­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.