På Horns­ga­tan, ett sten­kast från Ming Pa­la­ce, lig­ger se­dan sep­tem­ber Tong, en hipp ki­neskrog skött av sven­nar.

Danderyds Nyheter - - Stockholmshelg -

Krö­ga­ren Jim­my Dy­mott:

– Ti­den är ute för de äld­re ki­na­kro­gar­na. Man ska in­te un­derskat­ta även­tyrs­lus­tan. Stock­hol­mar­na vill ha au­ten­tis­ka nya sma­ker, myc­ket tack va­re all mat-tv. De som nu la­gar mat för svens­ka smaklö­kar, allt­så för­svens­kad ki­na­mat, får det svårt. När de kom så var det fan­tas­tiskt ba­ra att få nå­got fri­te­rat. Vi har ut­veck­lat vå­ra pa­let­ter och svens­ken tyc­ker in­te läng­re att det är läs­kigt med chi­li, so­ja, ing­e­fä­ra, ka­nel, stjär­na­nis, vit­lök, sichu­an­pep­par.

En­ligt Dy­mott väger ock­så gent­ri­fi­e­ring­en av bar­dis­kar­na tungt. Den ”klas­sis­ka sunk­ki­ne­sen” fyll­de ett hål för för bil­lig al­ko­hol, men där har skett en re­näs­sans med låg­pris­pu­bar som höjt mat­ni­vån.

– För tio år se­dan kol­la­de jag på hur många ki­na­kro­gar som helst när jag le­ta­de nytt. Ef­tersom de fun­nits så länge har de of­ta fan­tas­tis­ka lä­gen, många hörn­lo­ka­ler. Då var de så sta­bi­la att ab­so­lut ing­en vil­le säl­ja. Men allt går i cirk­lar, så vad fan vet jag? Det kans­ke blir in­ne igen? Snart kans­ke vi ser fri­te­rad ba­nan på varen­da me­ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.