Em­ma läm­nar

Lil­la grö­na in­di­a­nen

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom lotten.engbom@di­rekt­press.se

Dan­de­ryds Ny­he­ter har skri­vit om hopp­ryt­ta­ren och Dan­de­ryds­bon Co­ra Hirn fler­ta­let gång­er. Som­ma­ren 2017 blev hon den förs­ta svensk att ta me­dalj på pon­ny-EM i hoppning se­dan 98, och i feb­ru­a­ri vann hon en stor ju­ni­or-täv­ling un­der Gö­te­borg Hor­se show.

I mån­dags till­de­la­des hon Ma­lin Ba­ry­rad- sti­pen­di­et och över­ras­ka­des av Ma­lin hem­ma i stal­let.

– Det här trod­de jag verk­li­gen in­te. Jag vet att sti­pen­di­et fun­nits och att det är jät­te­duk­ti­ga ryt­ta­re som fått det in­nan. Ba­ra att få det är en ära, sä­ger Co­ra.

– Det är jät­te­coolt ba­ra att hon var här idag.

Får coach­ning av Ma­lin

Det är Ma­lin själv som väl­jer ut en ung lo­van­de ryt­ta­re som ge­nom sti­pen­di­et får 50 000 kro­nor att an­vän­da till trä­ning och täv­ling, coach­ning av kläd­fö­re­ta­get med bland an­nat me­di­e­trä­ning och fo­kus på so­ci­a­la me­di­er och hur man job­bar med spon­so­rer. Dess­utom kom­mer Co­ra att få ha Ma­lin som men­tor i ett år.

– Hon har jät­te­myc­ket er- fa­ren­het och kom­mer nog kun­na ge mig myc­ket. Jag vill gö­ra den sto­ra spor­ten, men det vill al­la. Det här kom­mer i al­la fall hjäl­pa mig fram­åt, sä­ger Co­ra.

Ma­lin Ba­ry­ard-Johns­son sä­ger så här om Co­ra:

– Hon är en jät­te­ta­lang, verk­li­gen su­per­duk­tig. Man har kanske en hand­full namn man väl­jer på, det är någ­ra styc­ken som stic­ker ut. Nu är vi på ab­so­lut högs­ta ni­vå bland ung­do­mar­na.

gen in­te. Det här trod­de jag verk­li-

FO­TO: LOTTEN ENGBOM

BE­SÖK. Ma­lin Ba­ry­ard-Johns­son över­ras­ka­de Co­ra Hirn hem­ma i Dan­de­ryd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.