Vad vill vi ska hän­da med vå­ra cent­rum?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - Pra­ta med mig! Re­por­ter VEC­KANS KÄNS­LA KE­VIN WEDIN ke­vin.wedin @di­rekt­press.se

Hur duk­ti­ga är vi egent­li­gen på att hand­la i vårt när­mas­te cent­rum el­ler när­om­rå­de? Det en­da som jag hand­lar lo­kalt är på mat­af­fä­ren 200 me­ter ifrån där jag bor. Men ska jag klip­pa mig, kö­pa en pre­sent i en de­talj­han­del­bu­tik el­ler lik­nan­de är det fö­ga tro­ligt att jag går till mitt lo­ka­la cent­rum. Istäl­let är jag en av dem som of­ta gör mi­na shop­pingä­ren­den i nå­gon av de sto­ra gal­le­ri­or­na el­ler i cen­tra­la Stock­holm till­sam­mans med, vad det känns som, al­la and­ra.

Men vad kom­mer då hän­da med de pri­vat­per­so­ner som sat­sar sin själ i att öpp­na en li­ten bok­han­del el­ler klä­des­af­fär på det lo­ka­la tor­get? Kom­mer det ens va­ra möj­ligt? Och vad kom­mer då vå­ra lo­ka­la cent­rum be­stå av, en to­baks­bu­tik, en mat­af­fär, nå­gon re­stau­rang och på sin höjd ett system­bo­lag?

I slutän­dan hand­lar det väl om vad en själv fö­re­drar, vill man var­je dag gå ige­nom ett dött cent­rum ut­an någon­ting el­ler få al­la si­na va­ror le­ve­re­ra­de till dör­ren? I läng­den ute­slu­ter det ena det and­ra.

GLAD. Nu drar fot­bolls­sä­song­en igång på rik­tigt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.