Tjä­na peng­ar på vår­städ­ning­en

Vå­ren är kom­men, i al­la fall en­ligt ka­len­dern. Och den ob­li­ga­to­ris­ka vår­städ­ning­en i vå­ra hem har startat. Just nu är det hög­sä­song på se­cond hand-mark­na­der och på saj­ter som Tra­de­ra och Bloc­ket blomst­rar af­fä­rer­na.

Danderyds Nyheter - - Hemma - Karin Win­ter karin.win­ter@di­rekt­press.se

Med vå­ren kom­mer stä­di­vern, och rens­ning­en av för­råd, ga­rage och gar­de­ro­ber. Ut med gam­malt och in med be­gag­nat.

Det är i bar­nens rum du ska le­ta om du vill gö­ra dig en hac­ka, i al­la fall om du ska säl­ja på auk­tions­saj­ten Tra­de­ra. Barn­klä­der och lek­sa­ker ökar mest. Kläd­mär­ken som Mi­ni Ro­di­ni, Po­larn o. Py­ret och House of Lo­la ger mest peng­ar. Och lek­sa­ker från Brio och Le­go.

Men den sto­ra upp­stic­ka­ren på Tra­de­ra just nu är Po­ké­mon. Hajpen är allt­så in­te över. Rätt Po­ké­mon- kort kan gå loss på fem­siff­ri­ga be­lopp, så det är lä­ge att le­ta i bar­nens by­rå­er.

”Sam­lar­sa­ker är en trend”

– Sam­lar­sa­ker över lag verkar va­ra en trend just nu. Det kan va­ra Po­ké­mon-kort, maj­blom­mor, bok­mär­ken el­ler fri­mär­ken. Jag gis­sar att det är en motre­ak­tion mot det stän­digt upp­kopp­la­de li­vet; att man vill hål­la på med nå­got an­nat än mo­bi­len och da­to­rer, sä­ger Sofia Ha­ge­lin, kom­mu­ni­ka­tions­chef på Tra­de­ra.

Sam­ti­digt är tec-sa­ker stor­säl­ja­re hos Tra­de­ra. Det be­hö­ver in­te va­ra nya sa­ker – även en gam­mal smartp­ho­ne går att säl­ja, en­ligt Sofia Ha­ge­lin.

– Jag tror man bör­jar bli trött på den glo­ba­la kon­sum­tions­hets som rå­der. Det bär en emot att kö­pa nytt el­ler att åka till tip­pen med sa­ker­na, sä­ger hon.

Tek­nik do­mi­ne­rar

På Bloc­ket do­mi­ne­rar tek­nik – plat­tor, te­le­fo­ner och bär­ba­ra da­to­rer lig­ger i topp. Och barn­cyk­lar. Klä­der dä­re­mot finns in­te med alls i top­pen.

Oav­sett vil­ken sajt man väl­jer att säl­ja si­na gam­la, el­ler nya sa­ker, finns peng­ar att gö­ra. En­ligt Tra­de­ra har var­je hem sex flytt­lå­dor med pry­lar som in­te an­vänds, för ett vär­de av näs­tan 31 000 kro­nor. Bloc­ket räk­nar med att var­je svensk har gre­jer för näs­tan 19 000 i si­na göm­mor.

FO­TO: KARIN NILS­SON

Säl­jer mest just nu på Tra­de­ra, i Stock­holm (flest an­tal sål­da auk­tio­ner vec­ka 1-10 2018) 1 Dam­klä­der 6 Fri­mär­ken Sve­ri­ge 2 Barn­klä­der 7 Dam­s­kor 3 Lek­sa­ker 8 CD 4 Herr­klä­der 9 DVD-fil­mer 5 Vinyl 10 Sam­lar­bil­der Säl­jer mest just nu på Bloc­ket i...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.