För al­las skull: In­för reg­num­mer på cyklar ock­så

Danderyds Nyheter - - Tyck Om! -

Jag som gång­tra­fi­kant, cy­klist och bi­list bä­var för denna vår. Re­dan un­der vin­tern har jag kun­nat kon­sta­te­ra att kon­fron­ta­tio­ner mel­lan gå­en­de och cy­klis­ter ökat dra­ma­tiskt, har be­vitt­nat fle­ra bråk samt va­rit med om hand­ge­mäng mel­lan gå­en­de och cy­klis­ter. Nu vän­tas en in­va­sion av cy­klis­ter och sub­ven­tio­ne­ra­de el­cy­klis­ter. Med stor san­no­lik­het kom­mer det att bli ka­os på vis­sa cy­kel­ba­nor, då kom­mer cy­klis­ter­na att ta över bå­de gång­ba­nor och trot­to­a­rer (vil­ket man till stor del gör re­dan i dag) med bråk som följd. Då hu­vud­de­len av cy­klis­ter­na in­te har nå­gon ut­bild­ning i tra­fikvett/reg­ler kom­mer olyc­kor och till­bud att upp­stå.

Det är helt orim­ligt att man kan fram­fö­ra des­sa for­don (cy­kel och el­cy­kel)ut­an nå­gon form av re­gi­stre­rings­num­mer. Det är ju helt omöj­ligt att iden­ti­fi­e­ra cy­klist som bry­ter mot tra­fik­reg­ler, or­sa­kar olyc­kor etc.

In­för re­gi­stre­rings­num­mer på cyklar nu! Gång­tra­fi­kant, cy­klist och bi­list

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.