Ro­bert så­gar åt­gär­der­na mot vål­det på sjuk­hu­set

VÅLD I VÅRDEN. Sjuk­skö­ters­ka så­gar för­slag om ano­ny­ma namn­bric­kor för DS per­so­nal

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Fri­da Ja­reteg nor­rort@di­rekt­press.se

Ano­ny­ma namn­bric­kor ska mins­ka det es­ka­le­ran­de vål­det mot akut­vårds­per­so­nal på Dan­de­ryds sjuk­hus. Men re­spon­sen på sats­ning­ens fak­tis­ka ef­fekt är splitt­rad. An­led­ning­en till in­fö­ran­det av ano­ny­ma namn­bric­kor på Dan­de­ryds sjuk­hus är att cir­ka 3 000 lands­tings­an­ställ­da har ut­satts för hot el­ler våld.

Men sats­ning­en får kri­tik – istäl­let bor­de det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet ta plats, me­nar sjuk­skö­ters­kan Ro­bert Holm­berg.

– Jag ser det som att man ka­pi­tu­le­rar för vål­det. Det är in­te fel i sak med ano­ny­ma namn­bric­kor, men för mig hand­lar det om att fö­re­byg­ga hot och våld, sä­ger Ro­bert Holm­berg, som ar­be­tar på Dan­de­ryds sjuk­hus.

– Vi får in­te den tid vi be­hö­ver för att be­mö­ta män­ni­skor och an­hö­ri­ga.

Löst på egen hand

Ano­ny­ma namn­bric­kor, som nu ska in­fö­ras på prov, kom- mer att gö­ra det svå­ra­re att sö­ka upp an­ställ­da pri­vat. Men Ro­bert Holm­berg me­nar att vid vålds­hand­ling­ar som sker i af­fekt kom­mer namn­bric­kor­na in­te att spe­la nå­gon roll.

– Det är dig som yr­kes­per­son de vill åt. Ho­tet är främst dri­vet av käns­lor, oro och otill­räck­lig­het. Det går in­te att be­mö­ta med an­nat än att ha tid att pra­ta och för­kla­ra vad som hän­der, sä­ger han.

Ano­ny­mi­te­ten har vård­per­so­na­len länge löst på egen hand med hjälp av tippex och tejp, det me­nar Ro­bert Holm­berg. När nu ano­ny­ma namn­bric­kor ska tes­tas mar­ke­ras de an­ställ­da med en sif­ferkod, ibland ock­så för­namn.

Ytt­re fak­to­rer

Ro­bert Holm­berg me­nar att de ag­gres­sio­ner som upp­står of­ta ska­pas av de ytt­re fak­to­rer­na – oro­lig vän­tan i en okänd mil­jö, med en okänd tids­ram och ett okänt ut­fall.

– Det är otro­ligt vik­tigt att vi har ord­ning och re­da på vår ar­bets­plats, stress hos per­so­na­len går ut över pa­ti­en­ter­na. Mins­kad stress skul­le ta bort en stor del av den ång­est och oro som pa­ti­en­ter­na upp­le­ver, sä­ger han.

Mer per­so­nal ”på gol­vet” skul­le le­da till mind­re in­for­ma­tions­brist bland an­hö­ri­ga och pa­ti­en­ter.

– Vi be­hö­ver mer tid till att mö­ta och in­for­me­ra män­ni­skor, men även re­flek­te­ra vad som hänt un­der da­gen så man kan be­hål­la sin etis­ka och em­pa­tis­ka för­må­ga, sä­ger Ro­bert Holm­berg.

”Smoc­kan kom­mer”

Ro­bert Holm­berg tyc­ker in­te det är fel att sat­sa på sä­ker­het i form av ano­ny­ma namn­bric­kor, men tror in­te att den fak­tis­ka ef­fek­ten blir ban­bry­tan­de.

– Det är in­te namn­bric­kor­na som skyd­dar oss från hot och våld, de skyd­dar ba­ra från kon­se­kven­ser­na av hot och våld. Smoc­kan kom­mer oav­sett om du är ano­nym el­ler ej, sä­ger Ro­bert Holm­berg.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan. YTLIG ÅT­GÄRD. Ro­bert Holm­berg tror att ano­ny­ma namn­bric­kor ba­ra är att skra­pa på ytan av pro­ble­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.