De od­lar väx­ter med pas­sion

Fem­te ge­ne­ra­tio­nens träd­gårds­mäs­ta­re dri­ver ge­nu­i­na Ull­grens han­dels­träd­gård i Bälls­ta. Men kon­kur­ren­sen har hård­nat med åren, in­te minst för de pris­pres­sa­de grön­sa­ker­na som im­por­te­ras från ut­lan­det.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Fri­da Ja­reteg

Vi vill in­te bli för sto­ra. Så små träd­gårds­hand­la­re som vi finns det in­te många kvar av idag.

I väl­struk­tu­re­ra­de ra­der av små plast­kru­kor har tu­sen­tals lo­be­li­or bör­jat gro – snart för­vand­las växt­hus­gol­vet till ett hav av de färg­star­ka och liv­li­ga blom­mor­na. I ba­ra ett växt­hus ryms över 40 000 plan­tor.

Ull­grens han­dels­träd­gård har od­lat mar­ker­na ute i Bälls­ta än­da se­dan 1945. Som den fem­te ge­ne­ra­tio­nen tog brö­der­na Sam­my och Jim­my Ull­gren för 35 år se­dan över verk­sam­he­ten, som har ska­pat sig ett starkt va­ru­mär­ke på mark­na­den.

– In­om bran­schen kän­ner al­la till Ull­grens vill jag på­stå ut­an att lå­ta skryt­sam. Vi har ett bra ryk­te, sär­skilt när det gäl­ler sal­lads­od­ling­en, sä­ger äga­ren Sam­my Ull­gren.

Vill be­hål­la det ge­nu­i­na

På Ull­grens Han­dels­träd­gård od­las sal­lad, spe­nat, rä­di­sor, amp­lar och lo­be­lia, och i bu­ti­ken säljs blom­mor och kru­kor av no­ga ut­vald kva­li­tet. Ar­bets­sät­tet på han­dels­träd­går­den är i stort sett sam­ma som för 70 år se­dan.

– Grun­didén var sam­ma då som nu. Det är pro­dukt­ut­bu­det som har va­ri­e­rat. Vi var stör­re i bran­schen då. För­ut ha­de man dess­utom en tyd­lig sä­songs­kon­sum­tion, sä­ger Sam­my Ull­gren och fort­sät­ter:

– Nu finns allt året runt, ef­tersom Sve­ri­ge har im­port från and­ra län­der. Det är de­ras lå­ga pri­ser vi kri­gar mot.

Ökat in­tres­se för närod­lat

Där­e­mot har Ull­grens på se­na­re tid märkt av ett ökat in­tres­se för närod­lat. Fle­ra koc­kar och re­stau­rang­ä­ga­re som kö­per Ull­grens grön­sa­ker har dess­utom bör­jat ar­be­ta med en års­tids­re­la­te­rad mat­se­del. Och visst finns in­tres­set att fort­sät­ta växa, men Ull­grens vill bi­be­hål­la den ge­nu­i­na käns­lan.

– Vi vill in­te bli för sto­ra. Så små träd­gårds­hand­la­re som vi finns det in­te många kvar av idag. Gros­sis­ter­na har mins­kat i an­tal och ökat i stor­lek, sä­ger Sam­my Ull­gren och fort­sät­ter:

– Vi kan in­te kom­ma ner i Bloms­ter­lan­dets el­ler Plan­ta­gens pri­ser, men vår mål­sätt­ning är att le­ve­re­ra hög kva­li­tet för ett så bra pris som möj­ligt.

Många av Ull­grens bu­tikskun­der kom­mer dit för att ta del av den per­son­li­ga ser­vicen. Sam­mys fru Märt­ha Ull­gren, som främst ar­be­tar i bloms­ter­bu­ti­ken, är upp­skat­tad för sin konst­när­lig­het och nog­grann­het i att sät­ta ihop oli­ka plan­te­ring­ar.

En själv­klar­het att ta över

Det var för Sam­my och Jim­my Ull­gren all­tid själv­klart att ta över han­dels­träd­går­den, in­tres­set för träd­gård och od­ling väck­tes ti­digt. Trots att de bå­da brö­der­na har pas­se­rat pen­sions­ål­dern är det än­nu in­te på tal att läg­ga av.

– Det här är li­vet vi le­ver. Vi job­bar i prin­cip al­la vak­na tim­mar, al­la da­gar i vec­kan. Det är vårt störs­ta in­tres­se och vårt le­ve­bröd, sä­ger Sam­my Ull­gren.

FOTO: FRI­DA JA­RETEG

ÄLS­KAR JOB­BET. Märt­ha och Sam­my Ull­gren job­bar näs­tan al­la vak­na tim­mar med sin han­dels­träd­gård.

TU­SEN­TALS. I ett av Ull­grens växt­hus ryms upp­åt 40 000 lo­be­li­aplan­tor.

KRUKBONANZA. I bu­ti­ken säljs kru­kor och blom­mor av no­ga ut­vald kva­li­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.