Verk­sam­he­ten vik­ti­gast for ele­ver­na

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd -

Pa­trik Nim­mer­stam (C) är ut­bil­dad lä­ra­re i svens­ka och tys­ka. Han har i många år va­rit fram­gångs­rik rek­tor på Li­din­gö. Nu är han om­rå­des­chef för era sko­lor i Sol­na.

Pa­trik var 2010-2014 en dri­van­de ord­fö­ran­de i Dan­de­ryds barn- och ut­bild­nings­nämnd. Han sit­ter ock­så i full­mäk­ti­ge och stäl­ler upp för om­val på plats num­mer tre på cen­ter­lis­tan. Pa­triks fri­tids­in­tres­se är fram­för allt att ge sig ut på även­tyr i värl­den, ett så­dant var en tur med Trans­si­bi­ris­ka järn­vä­gen.

För Dan­de­rydscen­tern är det som hän­der i vå­ra för­sko­lor och sko­lor det vik­ti­gas­te och kom­mer all­tid att pri­o­ri­te­ras.

Den po­li­tis­ka upp­gif­ten i vår värld är att ge go­da och rätt för­ut­sätt­ning­ar för kärn­verk­sam­he­ten att ut­veck­la och dri­va sitt ar­be­te för att upp­nå så hög kva­li­tet som möj­ligt för vå­ra barn och ele­ver.

Un­der för­ra man­dat­pe­ri­o­den, när Dan­de­rydscen­tern ha­de an­sva­ret för ut­bild­nings­frå­gor­na, ge­nom­för­des sto­ra sats­ning­ar på verk­sam­he­ten ute i för­sko­lor och sko­lor. Det hand­la­de om kom­pe­tens­ut­veck­ling, ut­veck­ling av ar­bets­sätt och me­to­der samt in­te minst sto­ra eko­no­mis­ka sats­ning­ar för att be­hål­la Dan­de­ryds skick­li­ga pe­da­go­ger och kun­na re­kry­te­ra nya. Må­let var att ge bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar för vå­ra för­sko­lor och sko­lor att dri­va sitt ar­be­te.

Inga eko­no­mis­ka sats­ning­ar be­hövs an­ser M+L+KD

Ef­ter va­let tog Li­be­ra­ler­na över an­sva­ret. Svans­fö­ring­en ha­de va­rit myc­ker hög. Men det bi­dde en tum­me. De eko­no­mis­ka sats­ning­ar­na på verk­sam­he­ten i sko­lor och för­sko­lor har helt upp­hört. Det be­hövs in­te sä­ger ma­jo­ri­te­ten M+L+KD. I stäl­let har man äg­nat sin kraft åt att or­ga­ni­se­ra om den cen­tra­la för­valt­ning­en, där fo­kus lig­ger nu­mer, samt att by­ta namn på nämn­den (!).

Sig­na­len blir tyd­lig ge­nom en så en­kel sak som var nämn­den ska ha si­na mö­ten. För­ra man­dat­pe­ri­o­den var nämn­den ute på för­sko­lor och sko­lor. Nu har nämn­den si­na mö­ten på Slot­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.