De tar över drif­ten på Mör­by­ba­det

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Re­dan i april kun­de Dan­de­ryds Ny­he­ter be­rät­ta att fö­re­ta­get Fair ut­veck­ling, vun­nit upp­hand­ling­en om att ta över drif­ten av Mör­by­ba­det. Och nu har ”by­tet” ägt rum.

– Det är jät­te­ro­ligt, vi är otro­ligt gla­da. Även per­so­na­len i Sol­na ser fram­e­mot att få nya ar­bets­kom­pi­sar i Dan­de­ryd, sa vd:n Caj Per­rin till Dan­de­ryds Ny­he­ter ti­di­ga­re. Fö­re­ta­get dri­ver i dag tre an­lägg­ning­ar i Sol­na. Caj Per­rin har en bak­grund i Med­ley, som ti­di­ga­re dri­vit sim­hal­len i Dan­de­ryd.

– Det är en jät­te­fin an­lägg­ning. Jag tyc­ker att det är en av Stock­holms fi­nas­te an­lägg­ning­ar. Den är väl­digt fa­mil­je­vän­lig, sa han.

Tun­nel­ba­nan är ett kyl­skåp jäm­fört med Roslags­ba­nan … Hel­ve­te vad varmt! Twitt­ra­ren @DIF_gasper har det hett om öro­nen i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

FO­TO: PRIVAT

NY. Caj Perrins fö­re­tag tar över Mör­by­ba­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.