Eng­els­ka sko­lan pla­ne­rar att öpp­na en ny sko­la i Val­len­tu­na år 2020. Tan­ken är in­te minst att mins­ka kö­er­na till sko­lan i Tä­by.

Danderyds Nyheter - - Danderyd - He­ge Hell­ström he­ge.hell­strom@di­rekt­press.se

– Det är ett styr­ke­be­sked för Val­len­tu­na att In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan vill eta­ble­ra sig här. Det skul­le in­ne­bä­ra en ex­tra bredd och spets vad gäl­ler skol­ut­bu­det i kom­mu­nen, sä­ger Pa­ri­sa Lil­jestrand, grupple­da­re för Mo­de­ra­ter­na.

Det är hen­nes par­ti i sam­ar­be­te med öv­ri­ga al­li­ans­par­ti­er som kom­mit med för­sla­get att sko­lan ska öpp­na i Val­len­tu­na, och ett av­tal är un­der­teck­nat.

– Det är ett ”let­ter of in­tent”, vil­ket be­ty­der att om dis­kus­sio­ner­na med kom­mu­nen går bra och om Skol­in­spek­tio­nen ger oss till­stånd så vill vi öpp­na, för­kla­rar Jonathan Ho­well, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på In­ter­na­tio­nel­la Eng­els­ka sko­lan.

Klar höst­ter­mi­nen 2020

Pla­nen är att byg­ga en 6–9-sko­la i Åbyglän­tan. Om allt går en­ligt plan kan sko­lan bör­ja ta emot ele­ver höst­ter­mi­nen 2020.

– Vi är en kom­mun som väx­er och många av vå­ra ele­ver re­ser till and­ra kom­mu­ner för att gå i sko­lan. Vi vill bred­da ut­bu­det och få ele­ver att stan­na kvar, sä­ger So­fia Se­ger­gren, grupple­da­re för Cen­ter­par­ti­et.

Var­för vill då sko­lan öpp­na i Val­len­tu­na?

– Vi har en sko­la i Tä­by som har många sö­kan­de. Många från Val­len­tu­na. Om vi star­tar en sko­la här slip­per ele­ver­na re­sa så långt, och and­ra stu­den­ter kan kom­ma in i Tä­by, sva­rar Jonathan Ho­well.

”Är in­te se­ri­öst för­slag”

Men al­la jub­lar in­te över be­slu­tet att lå­ta Eng­els­ka sko­lan eta­ble­ra sig i kom­mu­nen. S och MP rös­ta­de emot för­sla­get i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

– Al­li­an­sens för­slag är in­te se­ri­öst, de har in­te tit­tat på kon­se­kven­ser­na. Ris­ken finns att man mås­te stänga en kom­mu­nal sko­la, sä­ger Jaa­na Til­les, grupple­da­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na.

– Det är här­ligt med val­fri­het i sko­lan och jag är po­si­tiv till att Eng­els­ka sko­lan vill eta­ble­ra sig här. Men man mås­te gö­ra en ka­pa­ci­tets­ut­red­ning och kon­se­kvens­be­skriv­ning in­nan man fat­tar be­slut, sä­ger hon.

Skol­po­li­ti­ken miss­lyc­kad

Det se­nas­te året har präg­lats av osä­ker­het när det gäl­ler skol­or­ga­ni­sa­tio­nen i Val­len­tu­na; skul­le Karl­bergs­sko­lan läg­gas ner? Ska det fin­nas hög­sta­di­um i Brott­by? Ska Bäll­sta­bergs­sko­lan stäng­as?

– Al­li­an­sen sä­ger att det finns 1 000 plat­ser i överka­pa­ci­tet. När Ha­ga­sko­lan öpp­nar blir det än­nu fler. Och att då öpp­na än­nu en sko­la? sä­ger Jaa­na Til­les som tyc­ker att Al­li­an­sens skol­po­li­tik miss­lyc­kats.

– Det sorg­li­ga är att de­ras skol­po­li­tik in­te le­ve­re­rar och då be­hö­ver vi en fri­ståen­de ak­tör som drag­plås­ter, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.