KD tving­as ta ner af­fi­scher ef­ter att Busch Thor kla­gat

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - El­la Söderberg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Krist­de­mo­kra­ter­na i Dan­de­ryd har fått ploc­ka ner si­na valaf­fi­scher med bud­ska­pet ”Mi­grant­tak!” ef­ter kri­tik från den egna par­ti­led­ning­en. Men Hå­kan Jo­han­son, KD Dan­de­ryd, ång­rar ingen­ting. ”Vi tar ner dem för att in­te ska­da Eb­ba”, sä­ger han. Det var un­der ons­da­gen som fle­ra av Krist­de­mo­kra­ter­nas valaf­fi­scher ploc­ka­des ned runt om i Dan­de­ryd. An­led­ning­en var en av skyl­tar­na som ha­de en bild med par­ti­ets förs­te vice­ord­fö­ran­de i Dan­de­ryd, Jo­achim Gahm, samt tex­ten ”Det räc­ker nu! Mi­grant­tak!”. Af­fi­schen har fått par­ti­et i lä­net att re­a­ge­ra, och till DN Stock­holm sä­ger ord­fö­ran­de i lä­net Ma­ria Fälth att valaf­fi­schen in­te över­ens­stäm­mer med par­ti­ets po­li­tik i mi­gra­tions­frå­gan.

Står fast vid ord­va­let

Men en­ligt Hå­kan Jo­han­son, par­ti­av­del­nings­ord­fö­ran­de för KD i Dan­de­ryd, står man fast vid ut­tryc­ket. Han me­nar att bud­ska­pet gäll­de för Dan­de­ryds kom­mun och in­te ri­ket i hel­het, och att man trod­de att folk skul­le för­stå det.

– Dan­de­ryd är en av det mest tät­be­bygg­da kom­mu­ner­na och det blir fel att ta in fler flyk­ting­ar då vi in­te har någ­ra nya tom­ter att byg­ga på. När vi skul­le sam­man­fat­ta det här blev det just or­det ” mi­grant­tak”, men vi glöm­de att för­tyd­li­ga att det gäl­ler för Dan­de­ryd, sä­ger Hå­kan Jo­han­son.

”Bud­ska­pet gick fram”

När kri­ti­ken kom fö­reslog KD Dan­de­ryd att klis­ter­lap­par med ”i Dan­de­ryd” skul­le sät­tas upp för att för­tyd­li­ga att det gäll­de just i kom­mu­nen, nå­got som av­vi­sa­des. Nu har man valt att ta ned af­fi­scher­na för att in­te ska­da Eb­ba Busch Thor och par­ti­et på riks­ni­vå. Men en­ligt Hå­kan Jo­han­son har bud­ska­pet trots detta än­då gått fram, och han sä­ger att det här för­sla­get var ett av de mest gil­la­de in­läg­gen på de­ras Fa­ce­book­si­da.

– Vi an­ser att ta emot 50 per­so­ner per år räc­ker för oss. Det här är en storm i ett vat­ten­glas, sä­ger Hå­kan Jo­han­son.

Vi tar ner dem för att in­te ska­da Eb­ba.

FO­TO: MI­KAEL SUNDMARK

VA­LET. Hå­kan Jo­han­son (KD) tror att par­ti­ets bud­skap gick fram i Dan­de­ryd och be­skri­ver hän­del­sen som ”en storm i ett vat­ten­glas”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.