Skepp ohoj – nu seg­lar ele­ver­na iväg

Danderyds Nyheter - - Danderyd - Hel­le Ki­ker­puu

Ma­ri­na läro­ver­kets ele­ver seg­lar var­je år ut på en tio må­na­ders re­sa sö­derut. En re­sa som kom­bi­ne­rar stu­di­er med prak­tis­ka sjö­kun­ska­per – nu var det dags igen.

Ma­ri­na läro­ver­kets skol­se­gel­far­tyg Äl­va av­gick i ons­dags från Stocksunds hamn på sin tra­di­tio­nel­la re­sa sö­derut. Om­bord vid av­seg­ling­en fanns 32 ele­ver från det ma­rin­bi­o­lo­gis­ka pro­gram­met, sju be­sätt­nings- män och två lä­ra­re. Un­der tio må­na­der kom­mer nio skol­klas­ser från Ma­ri­na läro­ver­ket by­ta av varand­ra un­der re­sans gång. 16 åri­ga Eb­ba-Blai­se Eke­berg är en av ele­ver­na om­bord.

– Jag är väl­digt ner­vös, men sam­ti­digt ska det bli så kul. Vi ska gö­ra en mas­sa ro­li­ga sa­ker som att be­sö­ka Do­ver Cast­le i Eng­land, se strän­der­na där de seg­la­de in från Dun­kirk un­der and­ra världs­kri­get, se grot­tor och ha språk­lek­tio­ner, sä­ger Eb­ba.

På bryg­gan står pap­pa Stefan Eke­berg.

– Jag grå­ter ald­rig, men nu gör jag det. Jag är så him­la glad för hen­nes skull, och jät­te­av­und­sjuk, sä­ger Stefan.

Bå­ten los­sar sig från bryg­gan, för­äld­rar blir mind­re och mind­re, hän­der ve­var i luf­ten och bå­ten tu­tar sitt av­sked. Ele­ver­na blir till­sag­da att få upp fend­rar­na som ska upp i bå­ten. Eb­ba är på däck och hjäl­per till.

– När mna sa hej­då kän­des det job­bigt, men nu när vi är på väg känns det så bra. Jag är så lyck­lig, sä­ger Eb­ba.

Rek­torn Per Lind­berg be­rät­tar att bå­ten Äl­va, som är byggd 1938 i Gö­te­borg, har va­rit i sko­lans ägo se­dan 2003.

– Den här år­li­ga re­san är ett sätt för oss att kom­bi­ne­ra det prak­tis­ka med den te­o­ri som ele­ver­na lä­ser. Jag me­nar, du kan lä­sa om till ex­em­pel all plast i ha­ven men att se det är en helt an­nan sak, sä­ger Per.

Sko­lans många pro­gram gör att oli­ka klas­ser har oli­ka in­rikt­ning­ar un­der re­sans gång.

– Ele­ver­na lär sig om le­dar­skap, ent­re­pre­nör­skap, ma­ski­ne­ri, na­vi­ga­tion och forsk­ning. Vi job­bar myc­ket med det so­ci­a­la och re­san kom­bi­ne­rar allt så väl, sä­ger Per.

Ef­ter stop­pet i Eng­land, seg­lar Äl­va vi­da­re till Spa­ni­en och Ma­roc­ko ett par vän­dor, se­dan till Ka­na­ri­eö­ar­na för att till sist åter­vän­da hem till Stocksunds hamn i ju­ni.

FRÅN NER­VÖS TILL LYCK­LIG. Nu är Eb­ba-Blai­se Eke­berg på väg runt Sve­ri­ge och sen till Eng­land om­bord Äl­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.