Sju av tio hy­res­gäs­ter vill för­bju­da rök­ning

Danderyds Nyheter - - Hemma -

Cir­ka 70 pro­cent av al­la till­frå­ga­de i en un­der­sök­ning från Hem&Hy­ra vill för­bju­da rök­ning in­om­hus. Störst är mot­stån­det bland hy­res­gäs­ter un­der 30 år. Där vill he­la 84 pro­cent för­bju­da in­om­hus­rök­ning.

An­led­ning­en upp­ges främst va­ra att den skad­li­ga luf­ten ris­ke­rar att spri­da sig till grann­lä­gen­he­ter.

To­talt 1000 per­so­ner har svart i un­der­sök­ning­en som har ut­förts av opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Skop. Re­sul­ta­tet är en märk­bar för­änd­ring jäm­fört med för någ­ra år se­dan, då mot­sva­ran­de hälf­ten av de till­frå­ga­de vil­le se ett rök­för­bud in­om­hus.

Sam­ti­digt vill var tred­je in­fö­ra rök­för­bud på bal­kong­er­na för att få ett slut på bal­kongrö­kan­det, en­ligt un­der­sök­ning­en. För nio år se­dan de­la­des den åsik­ten en­dast av var fjär­de hy­res­gäst.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BROMSAR. Eko­no­min ver­kar ha pas­se­rat top­pen av kon­juk­tu­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.