SKEJTFEST VID MÖRBYSKOLAN

Dan­de­ryds Ska­te Jam loc­ka­de bå­de er­far­na och ny­bör­ja­re.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: Ella Söderberg

Man vill ha nå­got nytt och den här par­ken är nice.

■■ Det var full rul­le när Dan­de­ryds Ska­te Jam på­gick un­der tis­dags­kväl­len i ska­te­par­ken vid Mörbyskolan. Många pas­sa­de på att stäl­la sig på brä­dan. ”För att få liv i en park be­hövs det ett event som det här”, sä­ger even­tets ska­pa­re Mau­ritz Arm­feldt.

Syf­tet är att al­la skul­le få kom­ma och pro­va på ska­te­boar­ding oav­sett ni­vå. En lju­dan­lägg­ning är på plats för att få skej­tar­na i skön stäm­ning, och vid stängs­let finns gra­tis grill­korv för de hung­ri­ga. Even­tets ska­pa­re he­ter Mau­ritz Arm­felt och Isac Printz. Bå­da har växt upp i Danderyd och täv­lat i ska­te­boar­ding.

– Vi vill att al­la ska få va­ra med, kom­ma hit och äta korv. För att få liv i en park be­hövs det ett event som det här. Många gång­er dör en park för att det in­te finns nå­got att gö­ra, sä­ger Mau­ritz Arm­feldt.

18 och in ge­nom grin­den kom­mer Filip­pa Hög­ström, 10 år. Re­do med hjälm, knä- och arm­bågs­skydd och vat­ten­flas­ka är hon här för att öva. Hon fick en ska­te­board för­ra året, men i år är förs­ta året hon bör­jat skej­ta.

– Jag har lärt mig att drop­pa, vil­ket är att man star­tar från kan­ten, sä­ger hon.

Ing­en i hen­nes fa­milj el­ler vän­ner skej­tar, ut­an in­tres­set kom från ett sport­lä­ger i Var­berg hon va­rit på två som­rar i rad som he­ter Hal­li­for­nia. Där fick hon tes­ta på allt från wa­ke­board, ska­te­board och slack­li­ne. I sko­lan såg hon en af­fisch där det stod om Ska­te Jam Danderyd, och be­stäm­de sig för att kom­ma till­sam­mans med sin mam­ma. Har du nå­got trick du vill lä­ra dig? – Att star­ta och kom­ma upp på sam- ma stäl­le i ram­pen igen, sä­ger Filip­pa.

På plats är även kul­tur- och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Jo­han­na Horn­ber­ger (M) för att spa­na in skejt­fes­ten. Hon tyc­ker att ska­te­par­ken är ett vik­tigt in­slag för spon­tanid­rot­ten i Danderyd.

– Jag tyc­ker att det är så ro­ligt att så­da­na här event fö­re­kom­mer. Me­ning­en var att det här skul­le ske i vå­ras, men det reg­na­de så myc­ket att det in­te gick. Ska­te­par­ken kan även an­vän­das på dag­tid då den är nä­ra sko­lan och även Fri­ber­ga­går­den, sä­ger Jo­han­na Horn­ber­ger.

Mu­si­ken pum­par ur hög­ta­lar­na och allt ef­tersom fylls par­ken på med fler sug­na skej­ta­re, åld­rar­na va­ri­e­rar. Ut­an­för stängs­let har för­bi­pas­se­ran­de stan­nat för att ny­fi­ket tit­ta på brä­dor­na som vi­ner längs de oli­ka ram­per­na. Dof­ten av grill­korv har även gjort att en och an­nan ung fot­bolls­spe­la­re smu­git sig in och pas­sat på att ta en korv in­nan trä- ning­en bör­jar på IP:n bred­vid.

Någ­ra som ock­så är nöj­da med even­tet är An­ton Ström, Ilon Vind­vi och Ol­lie Vind­vi. De har pas­sat på att ta en pa­us i skej­tan­det för att ta sig en gra­tis grill­korv.

– Jag har länge skej­tat i Tä­by på Åva el­ler i stan, men man vill ha nå­got nytt och den här par­ken är nice, sä­ger Ilon Vind­vi.

FOTO: ELLA SÖDERBERG

FOKUSERAD. Ci­an Få­h­ra­eus är 16 år och tyc­ker att det är bra att ska­te­par­ken finns. ”Den som finns vid fri­tids­går­den är sli­ten och det är jät­te­kul med den här nya”, sä­ger hon.

GLA­DA. Jo­han­na Horn­ber­ger (M) och Mau­ritz Arm­feldt är nöj­da med den nya ska­te­par­ken.

PA­US. An­ton Ström, Ilon Vind­vi och Ol­lie Vind­vi tar en pa­us för att äta en korv med myc­ket rostad lök.

NÖJD. Filip­pa Hög­ström var en av dem som åk­te i ram­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.