Så hit­ta­de Di­a­na hit från Af­gha­nis­tan

För un­ge­fär ett halv­år se­dan kom hon till Sve­ri­ge. I dag plug­gar hon SFI och ska snart bör­ja ar­be­ta på för­sko­la. 26-åri­ga Di­a­nas re­sa till Dan­de­ryd har va­rit lång, men hon fort­sät­ter att käm­pa.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text och fo­to: El­la Sö­der­berg

Di­a­na föd­des i Af­gha­nis­tan men flyt­ta­de se­dan till Iran med sin fa­milj. Hon be­rät­tar att li­vet som af­ghan i Iran in­te är lätt, och att si­tu­a­tio­nen för hen­ne in­te var håll­bar. Hon kon­tak­ta­de UN­H­CR, FN:s flyk­ting­or­gan. och ef­ter nio må­na­der ring­de de hen­ne och sa att hon skul­le få flyt­ta till Sve­ri­ge. Di­a­na läm­na­de sin fa­milj i Iran och flyt­ta­de till Dan­de­ryd och mo­dul­bo­stä­der­na på Rin­ke­by­vä­gen.

– Jag är glad över att få va­ra här, men jag bor en­sam ut­an nå­gon an­nan. Jag träf­far ald­rig min släkt, de bor kvar i Iran, sä­ger hon.

Hon lä­ser SFI i Tä­by och be­sö­ker även språk­kafé­et i Tibb­le kyr­ka två gång­er i vec­kan, allt för att lä­ra sig språ­ket.

Sve­ri­ge är ett jät­te­bra land, jag har sam­ma möj­lig­he­ter som and­ra svens­kar.

– Jag lyss­nar på ra­dio ock­så för att lä­ra mig svens­ka. Man mås­te för­sö­ka lä­ra sig, men ibland får jag ont i hu­vu­det, sä­ger hon.

– I går blev jag bju­den till en kom­pis, och då var vi fy­ra per­so­ner som pra­ta­de svens­ka, det blir myc­ket i hu­vu­det.

Di­a­na sä­ger att det är svårt att lä­ra sig svens­ka, men hen­nes kom­pi­sar pep­par hen­ne och sä­ger åt hen­ne att fort­sät­ta käm­pa.

– Sve­ri­ge är ett jät­te­bra land, jag har sam­ma möj­lig­he­ter som and­ra svens­kar. Här blir jag in­te dis­kri­mi­ne­rad, sä­ger hon.

Näs­ta vec­ka ska Di­a­na bör­ja ar­be­ta på en för­sko­la i Ke­vinge. Där ska hon job­ba på var­dags­för­mid­da­gar­na, och på ef­ter­mid­da­gar­na kom­mer hon att åka till SFI­lek­tio­nen. I fram­ti­den skul­le hon vil­ja stu­de­ra vi­da­re och ar­be­ta på apo­tek. Dess­utom vill hon se mer av Sve­ri­ge.

– Jag har en vän som kom till Sve­ri­ge sam­ti­digt som jag, hon bor i Uppsa­la och jag ska be­sö­ka hen­ne snart, det är en väl­digt vac­ker stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.