Prost!

– hit­ta till Oktoberfest

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 -

OKTOBERFEST PÅ TRAVBANAN

9 ok­to­ber på Sol­val­la: Vill du kom­bi­ne­ra tysk mat och öl med trav är det hit du ska be­ge dig. Med trav­lopp ut­an­för fönst­ret bjuds en buffé med tys­ka spe­ci­a­li­te­ter, öl i sejd­lar, kring­lor, spel och ak­ti­vi­te­ter.

Re­stau­rang­plat­sen in­klu­de­rar för­u­tom buffén även en­tré till travbanan, trav­pro­gram, samt en öl som du får i ba­ren. Du be­hål­ler din plats un­der he­la täv­lings­da­gen.

”SVE­RI­GES MEST OKLASSISKA OKTOBERFEST”

11 ok­to­ber på Mo­se­bac­ke Mat­stu­dio: Kö­ket/stu­di­on på Sö­der sat­sar mind­re på le­der­ho­sen och mer på lyx när de ser­ve­rar 11 hösti­ga rät­ter för det saf­ti­ga­re pri­set 2 000 kro­nor per per­son.

FESTLIGT PÅ SKEPPSBROKAJEN

13 ok­to­ber på Mis­ter French: Öl och out­fits står i fo­kus hos kro­gen på ka­jen. ”På Oktoberfest bär kvin­nor tra­di­tio­nellt Dirndl me­dan män­nen bär Le­der­ho­sen. Det­ta är nå­got som kom­mer pre­mie­ras kväl­len till ära. Mest au­ten­tis­ka kläd­sel kom­mer be­lö­nas rik­ligt.” För bords­bok­ning mej­la mar­cus@mr­french.se.

FI­RA I BOW­LING­HAL­LEN

13 ok­to­ber på New Bowl Cen­ter Gull­mars­plan: Bow­ling­hal­len upp­re­par för­ra årets suc­cé med drop-in bow­ling där spe­la­re stäl­ler upp två och två. Hal­len är oktoberfest-pyn­tad och tysk mat och dryck bjuds. Spe­len bör­jar kloc­kan 17.00 och det kos­tar 100 kro­nor per par att del­ta.

LI­VE­MU­SIK I KÄLLARE PÅ NY­TOR­GET

14 ok­to­ber på Ny­tor­get 6: Re­stau­rang­en för­vand­lar käl­la­ren till ett öl­tält med li­ve­mu­sik av Al­pen Ka­pel­le. För 250 kro­nor får du en halv gril­lad kyck­ling med po­ta­tis­sal­lad och en Pau­la­ner-öl. Ef­ter det kos­tar ölen 100 kro­nor per li­ter. Mej­la oscar@ny­tor­get6.com för bords­bok­ning.

FES­TI­VAL I VA­SAS­TAN

21 sep­tem­ber till 13 ok­to­ber på Man in the Moon: För 15:e året i rad fi­ras Oktoberfest re­jält på öl­re­stau­rang­en i Va­sas­tan. Här finns en stor ok­to­ber­fest­me­ny samt ett 40-tal oli­ka tys­ka fatöl. Ons­da­gar–lör­da­gar spe­lar Ty­ro­le­ror­kest­rar­na. Ring 08-458 95 00 för att bo­ka bord.

ÖL, MU­SIK OCH HAT­TAR

1– 31 ok­to­ber på Tju­ren Bra­vo: Re­stau­rang­en i Hall­un­da har oktoberfest he­la må­na­den. Ty­ro­ler­hat­tar, tys­ka öl­sor­ter och till­hö­ran­de mu­sik bjuds.

FO­TO: YLVA BERG­MAN, SACHARIAS KÄLLDÉN OCH MOSTPHOTOS

ÖLFOKUS. Bay­ers­ka ok­to­ber­fes­ter fi­ras i runt om i Stock­holm. Sto­ra bil­den är från för­ra årets Oktoberfest på Grö­na Lund. På New Bowl Cen­ter Gull­mars­plan fi­rar man med pynt, öl, mat och tur­ne­ring.

FO­TO: NIRA RODRIGUEZ MOLIN

Stort ut­bud. Man in the Moon stolt­se­rar med 40 tys­ka fatöl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.