NYTT OCH NYTTIGT

Ant­li­gen! Nu har Mor­by Cent­rum be­ga­vats med tre nya mat­stal­len

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström

Kan mat på­ver­ka oss så att vi blir fris­ka­re? Ma­ria Arén, köks­chef på Good Food Nordic, svarar de­fi­ni­tivt ja på den frå­gan.

– Jag tror på an­ti­in­flam­ma­to­risk och ren mat, ut­an raf­fi­ne­rat soc­ker. Vi vill boos­ta de go­da bak­te­ri­er­na, sä­ger Ma­ria Arén.

De­lar lo­kal med gym

Re­stau­rang­en är en av fle­ra mat­stäl­len som öpp­nat upp i Mör­by cent­rum i år. De öpp­na­de i vå­ras och lig­ger in­ne i lo­ka­ler­na hos Må Bra, som har gym och syss­lar med pri­mär­vårds­re­hab. Att de de­lar lo­kal finns det en bak­tan­ke med.

– Är ma­gen glad blir man även glad i sin­net. Vår tarm­flo­ra be­stäm­mer in­te ba­ra hur vi mår i ma­gen ut­an ock­så hur vår hjär­na funge- rar, sä­ger Charlotte Korn­feld, vd.

En av fa­vo­ri­trät­ter­na på re­stau­rang­en är to­mat- och mo­rots­sop­pa med ka­nel, gurk­me­ja, ing­e­fä­ra och chi­li.

– Det ro­li­gas­te är att al­la åld­rar kom­mer hit, och att al­la är så ny­fik­na och vill pra­ta mat, sä­ger Ma­ria Arén.

Nu pla­ne­rar man ock­så att hål­la mat-works­hops.

– En slags kun­skaps­kväl­lar, sä­ger Ma­ria Arén.

Sal­lads­buffé och hem­bakt

Strax intill, pre­cis ut­an­för gal­le­ri­an, lig­ger Al­bert & Jack’s, som slog upp por­tar­na i för­ra vec­kan.

– Det har gått bra, många är gla­da att vi är här, sä­ger Nils Ek som står bakom dis­ken.

Al­bert & Jack´s har fru­kost och lunch, bland an­nat sal­lads­buffé. Men på ef­ter­mid­da­gen när Dan­de­ryds Ny­he- ter är och häl­sar på är det bul­lar som går åt mest.

– Ja, fi­ka och hem­bakt bröd är en del av vår styr­ka. Näs­ta vec­ka blir det ock­så gry­tor, sop­por, paj och la­sag­ne, sä­ger Nils Ek.

Ro­ligt med kon­kur­rens

I lo­ka­len intill lig­ger se­dan au­gusti ham­bur­ger­re­stau­rang­en Phil’s Bur­ger.

– Det har gått jät­te­bra, det har va­rit mer folk än för­vän­tat, sä­ger re­stau­rang­che­fen Lin­nea Cal­le­berg.

Hon be­rät­tar att den klas­sis­ka bur­ga­ren går bäst, men hal­lou­mi­bur­ga­ren är en upp­stic­ka­re.

Men hur är det då med kon­kur­ren­sen? Kan tre re­stau­rang­er lig­ga så nä­ra?

– Det är ba­ra ro­ligt, det är så oli­ka ni­scher. Vi kan hjäl­pa varand­ra, kanske lå­na en li­ter mjölk av varand­ra, sä­ger Lin­nea Cal­le­berg.

Vår tarm­flo­ra be­stäm­mer in­te ba­ra hur vi mår i ma­gen ut­an ock­så hur vår hjär­na fun­ge­rar.

FO­TO: HE­GE HELL­STRÖM

NYÖPPNAT. I tors­dags öpp­na­de Al­bert & Jack´s i Mör­by cent­rum. Nils Ek står bakom kas­san. NYTTIGT. På Good Food står fär­ger och nä­rings­äm­nen högt i kurs, be­rät­tar köks­che­fen Ma­ria Arén (till väns­ter). På bild med vd Charlotte Korn­feld.

BUR­GAR­STÄL­LE. Lin­nea Cal­le­berg är re­stau­rang­chef på ny­öpp­na­de Phil´s bur­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.