Påtår med nål och tråd… och garn och varp och stic­kor

Två gång­er i må­na­den är det stick­kafé i Kvarnstu­gan. Hit kan den som vill kom­ma för att bli klar med sitt hand­ar­be­te, det so­ci­a­la kom­mer på köpet.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - El­la Sö­der­berg el­la.so­der­berg@di­rek­tp­ress.se

Men det är in­te nå­got krav på att man mås­te stic­ka, man kan kom­ma hit och ba­ra dric­ka kaf­fe om man vill det.

Det rö­da hu­set på Kvarnsti­gen 2 är gam­malt, se­dan 40-ta­let har det stått där. Här in­ne hu­se­rar Dan­de­ryds Slöjd­gil­le, som hyr hu­set av kom­mu­nen. Även in­si­dan ger sken av att trä­hu­set stått sta­digt i år­tion­den. Väg­gar­na har vack­ra ta­pe­ter, i ett rum är in­red­ning­en ro­sa och med trä­golv som lu­tar, och de gam­la bor­den och sto­lar­na ger ett hem­trev­ligt in­tryck. Går man upp för den knar­ran­de trap­pan fin­ner man sig i ett plöts­ligt hav av väv­sto­lar med på­bör­ja­de mat­tor.

Ljus i mörk­ret

På ne­der­vå­ning­en sit­ter Ma­de­le­i­ne Dahl­borg, Eli­sa­bet Svens­son och Gu­nil­la Bhatt vid ett runt bord. Tyglam­pan ovan­för ger ett milt sken, men små bords­lam­por ger ett star­ka­re ljus, nå­got som kan be­hö­vas när man stic­kar. För det är pre­cis där­för de är här den­na mör­ka ons­dags­kväll, det är stick­kafé i Kvarnstu­gan.

– Jag har va­rit med i Slöjd­gil­let se­dan bör­jan på 80-ta­let. Vi har en sygrupp, väv­grupp och stick­kafé, be­rät­tar Ma­de­le­i­ne.

Hand­ar­be­tar till­sam­mans

Slöjd­gil­let är an­slu­ten till Dan­de­ryds Hem­bygds­för­e­ning och säl­jer även si­na pro­duk­ter på jul­mark­na­den i Dan­de­rydsgår­den och vid jul och påsk i Mör­by Cent­rum.

– Peng­ar­na vi får in går bland an­nat till sti­pen­di­er för per­so­ner i grund­sko­lan. Me- ning­en är att pre­mi­e­ra duk­ti­ga ele­ver i äm­net slöjd, och man kan även sö­ka sti­pen­di­er in­om ef­ter­gym­na­si­alt hant­verk, be­rät­tar Ma­de­le­i­ne.

Stick­kafé­et ord­nas två gång­er i må­na­den, men den­na kväll är de få, ibland kan de va­ra upp mot 10 till 15 per­so­ner som ses.

– Många har gam­la hand­ar­be­ten hem­ma som man in­te bli­vit klar med, då kan man kom­ma hit och stic­ka till­sam­mans, sä­ger Gu­nil­la Bhatt.

Hon ar­be­tar med en kof­ta som har glit­ter­trå­dar in­stic­ka­de bland de färg­gla­da rän­der­na och ska bli en pre­sent till hen­nes barn­barn.

– Men det är in­te nå­got krav på att man mås­te stic­ka, man kan kom­ma hit och ba­ra dric­ka kaf­fe om man vill det, fort­sät­ter hon. Var får ni er in­spi­ra­tion ifrån?

– Vi för­sö­ker in­spi­re­ra varand­ra, ibland har vi små­kur­ser och folk hit­tar idéer när man re­ser. Man ska in­te va­ra rädd för att man in­te är en full­fjäd­rad bro­dös, det finns myc­ket man kan gö­ra och lä­ra sig här, sä­ger Ma­de­le­i­ne.

In­ne med slöjd

Vem som helst är väl­kom­men till stick­kafé­et, men om man vill bör­ja vä­va krävs det att bli med­lem i Slöjd­gil­let.

– Man skul­le öns­ka att fler unga kom­mer hit, men vi mär­ker att stick­ning bör­jar kom­ma till­ba­ka igen. Det kan vi se vid för­sälj­ning­ar­na, det är många in­tres­se­ra­de, sä­ger Gu­nil­la.

– Det finns väl­digt många i det här lan­det som kan sy och sit­ter på en otro­lig kun­skap, sä­ger Ma­de­le­i­ne.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

SO­CI­ALT. Gu­nil­la Bahtt och Ma­de­le­i­ne Dahl­borg ses och stic­kar till­sam­mans i Kvarnstu­gan.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

VÄV­STOL. På ovan­vå­ning­en i Kvarnstu­gan finns ett fler­tal väv­sto­lar där väv­grup­pen på­bör­jat oli­ka ar­be­ten.

FO­TO: EL­LA SÖ­DER­BERG

SO­CI­ALT. Gu­nil­la Bahtt och Ma­de­le­i­ne Dahl­borg ses och stic­kar till­sam­mans i Kvarnstu­gan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.