Fler kom­men­ta­rer från Fa­ce­book

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Låt oss gö­ra slag i sa­ken vetja – led bort 611/613 samt 690/695, så får vi se hur nöj­da Dan­de­rydsbor­na blir ef­ter det...!? Och så kan vi ju, när vi än­då hål­ler på, lå­ta al­la Dan­de­rydsbor ta lång om­väg till Tä­by Cent­rum och Hag­by av­falls­an­lägg­ning.

Tyc­ker det är li­te märk­ligt när man för­sö­ker und­vi­ka kö­er ge­nom att med­ve­tet ska­pa mer kö­er.

Ge oss Skar­pängs­bor en en­da an­led­ning till varför vi ska kö­ra näs­tan 4 km läng­re var­je dag. Man und­rar hur de ha­de re­so­ne­rat

om Skar­päng ha­de va­rit en del av Danderyd. Nu är det så lätt att va­ra vi och dom. Det är ju dess­utom en gam­mal ge­nom­farts­led. Hu­vud­vä­gen ut från bör­jan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.