Ef­ter den ex­trem­he­ta som­ma­ren – vad hän­der mu?

En kris­som­mar med oer­hörd tor­ka ska­pa­de sto­ra pro­blem för bön­der­na. Vi be­sök­te en av Nor­rorts bön­der för att ta re­da på hur de över­levt som­ma­ren – och hur tan­kar­na på fram­ti­den går.

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Text: El­la Sö­der­berg | Fo­to: Ma­ria Svensson

EF­TER SOMMARENS EX­TRE­MA TOR­KA. ”Gror det in­te slår det sön­der växt­följ­den – då får vi in­te­i­hop fo­der till dju­ren”

Det är en lugn ef­ter­mid­dag på Hu­sa Gård i Brott­by. Bon­den Staf­fan Ahrén har bott här se­dan han var nio år gam­mal, då hans pap­pa var ar­ren­da­tor av går­den. Staf­fan tog se­dan över går­den och köp­te för tio år loss den från kom­mu­nen.

Här finns cir­ka 60 kor och näs­tan 20 får. Ef­ter en tuff som­mar ser det nu lju­sa­re ut på Hu­sa gård.

När vi kom­mer till går­den ly­ser ef­ter­mid­dags­so­len över den och fäl­ten ser oänd­li­ga ut. Från bak­si­dan hörs kor­na rå­ma. Staf­fan och lant­mäs­ta­ren Per Myrgart är i full gång med att få ut går­dens två tju­rar, men de är en­vi­sa och väg­rar. Det får helt en­kelt vän­ta tills imor­gon, vill de in­te så vill de in­te.

Var­mas­te som­ma­ren nå­gon­sin

Den var­ma som­ma­ren ställ­de till det för bön­der i he­la Sve­ri­ge och i Val­len­tu­na hölls bland an­nat ett kris­mö­te för al­la Stock­holms­bön­der med ban­ker, Lant­män­nen och Läns­sty­rel­sen. Staf­fan me­nar att det är den var­mas­te som­ma­ren han va­rit med om, med tan­ke vat­ten­bris­ten och att ån bred­vid stod så lågt.

– Den förs­ta skör­den i ju­ni var nå­gorlun­da nor­mal, men den and­ra i ju­li var svå­ra­re, sä­ger han.

– Men reg­net som kom i au­gusti var bra, trots att det var li­te hjälp­te det till en del, fyl­ler Per i.

Det som skul­le skör­das blev till vis­sa de­lar en­si­lage, och får bli vin­ter­fo­der till dju­ren. De­ras djur har in­te mått då­ligt av den var­ma som­ma­ren.

– Vi har hel­ler in­te be­hövt nödslak­ta, vil­ket är tur, för när det blir en sån här skräll är det många som tving­as skic­ka si­na djur på slakt, och slak­te­ri­et blir helt en­kelt fullt, be­rät­tar Staf­fan.

Själv ska han skic­ka någ­ra kor som in­te är dräk­ti­ga på slakt näs­ta vec­ka.

– Nor­malt sett tar det tre vec­kor in­nan man får en tid, men nu har det ta­git fle­ra må­na­der in­nan slak­te­ri­et har tid, sä­ger Staf­fan.

– Men det är klart att vi var oro­li­ga i som­ras, sä­ger han.

Gran­nar har ställt upp

In­för vin­tern kän­ner de sig än­då lug­na nu. De har fått ihop 1050 ba­lar, van­ligt­vis får de ihop 1200 till 1500 styc­ken.

– Vi har fått in rätt så bra med fo­der med tan­ke på om­stän­dig­he­ter­na, sä­ger Per.

De­ras gran­nar har även ställt upp och lå­tit går­den pres­sa en del av de­ras halm. Nu kom­mer de mins­ka ut­ford­ring­en för kor­na för att spa­ra in på det,

Nu har det ta­git fle­ra må­na­der in­nan slak­te­ri­et har tid.

men kom­mer öka på det igen vid ny­år.

På bak­si­dan av går­den står kor­na ute på äng­en och sy­nar oss när vi kom­mer. I en in­häg­nad står kal­var­na och tit­tar med av­vak­tan­de blick. De har pre­cis bli­vit se­pa­re­ra­de från si­na mam­mor och ser li­te för­vir­ra­de ut. Vad gör ni om näs­ta som­mar blir li­ka varm som den­na?

– Vi är mer be­red­da nu, men det skul­le helt klart bli pro­ble­ma­tiskt med en till varm som­mar. Gror det in­te slår det sön­der växt­följ­den, och då blir re­sul­ta­tet att vi in­te får ihop fo­der till dju­ren, sä­ger Staf­fan.

1985 var Staf­fan en av ini­ti­a­tiv­ta- gar­na till att star­ta upp Krav. Den märk­ning­en är mer om­fat­tan­de än EU: s mi­ni­mi­reg­ler för eko­lo­gisk pro­duk­tion, då den har mer långt­gå­en­de reg­ler för djuromsorg och mil­jö­vän­li­ga­re grö­dor. På Hu­sa Gård går dju­ren ute året runt och får hem­pro­du­ce­rat fo­der.

Bå­de Per och Staf­fan me­nar att de eko­lo­gis­ka lant­bru­ken ökar i Sve­ri­ge, men de ser in­te så många av dem i Val­len­tu­na.

Per på­pe­kar att kon­ven­tio­nel­la me­to­der att ge kor­na mat på in­te är li­ka bra som eko­lo­giskt.

– Kos­sans po­ten­ti­al an­vänds in­te rätt då, sä­ger han.

Vi är mer be­red­da nu, men det skul­le helt klart bli pro­ble­ma­tiskt med en till varm som­mar.

ETT BONDELIV. Staf­fan Ahrén har bott på Hu­sa Gård se­dan han var nio år.

GOTT. Kor­na på Hu­sa Gård är av ra­sen He­re­ford.

KRAV. Staf­fan Ahrén var med och star­ta­de upp Krav på 80-ta­let. HAR KÄM­PAT. Staf­fan Ahrén och Per Myrgart har fått ihop till­räck­ligt med ba­lar så att det räc­ker i vin­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.