För­sko­lor fi­rar FN-da­gen med ljus

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - He­ge Hell­ström

För förs­ta gång­en fi­rar för­sko­lor FN-da­gen i Dan­de­ryd. Det ska de gö­ra ge­nom att del­ta i en ljus­ma­ni­fes­ta­tion.

Dan­de­ryds för­sko­lor fi­rar FN- da­gen med att tän­da ljuslyk­tor som för­sko­le­bar­nen har de­ko­re­rat i kär­le­kens tec­ken. Sam­ma kväll tänds ljuslyk­tor av and­ra barn i and­ra de­lar av värl­den och un­der pa­rol­len ”Un­der sam­ma him­mel”.

Ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till ljus­ma­ni­fes­ta­tio­nen ”Un­der sam­ma him­mel” är Kyr­kans för­sko­la i Dan­de­ryd. Det är förs­ta gång­en det­ta sker i Dan­de­ryd. Al­la för­sko­lor i Dan­de­ryd har bli­vit in­bjud­na att de­ko­re­ra si­na eg­na lyk­tor.

– En av vå­ra pe­da­go­ger kom med idén ef­ter att ha sett för­sko­lor i and­ra de­lar av lan­det som har gjort sam­ma typ av ma­ni­fes­ta­tion. Vi tyc­ker att det är väl­digt vik­tigt att ge bar­nen en röst på just på FN-da­gen, sä­ger Eb­ba Ze­no, för­sko­le­chef för Kyr­kans för­sko­la.

”Väl­digt stäm­nings­fullt”

Själ­va ljus­ma­ni­fes­ta­tio­nen äger rum på FN-da­gen den 24 ok­to­ber. Lyk­tor­na tänds kloc­kan 17.30 på borg­går­den vid Djurs­holms slott.

– Al­la är väl­kom­na. Det kom­mer att bli väl­digt vac­kert och stäm­nings­fullt med al­la lyk­tor som tänds, sä­ger Christi­na Hög­berg, kom­mu­ni­ka­tör i Dan­de­ryds för­sam­ling.

Ljuslyk­tor­na, som helst ska gö­ras av åter­vun­na glas­bur­kar, kom­mer att säljas på jul­mark­na­den i Djurs­holms för­sam­lings­gård. Peng­ar­na från för­sälj­ning­en går till barn i Mos­hi, Tan­za­nia, där Dan­de­ryds för­sam­ling har si­na vän­för­sam­ling­ar.

LY­SAN­DE. Bar­nen i Dan­de­ryd får va­ra med och fi­ra FN-da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.