Tak ra­sa­de i kläd­bu­tik

Danderyds Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svensson 073-982 79 52 ma­ria.svensson@di­rekt­press.se

H&M i Tä­by Cent­rum är just nu stängt av sä­ker­hets­skäl för per­so­nal och be­sö­ka­re. Det ef­ter att bris­ter i in­ner­ta­ket hit­tats.

Den som be­sökt Tä­by Cent­rum har sä­kert lagt märkt till att H& M har stängt och satt upp skyl­tar om att ” ar­be­te på­går”. I mån­dags tving­a­des kläd­bu­ti­ken stänga igen ef­ter att de­lar av in­ner­ta­ket ha­de ra­sat ner in­ne i bu­ti­ken.

En­ligt H&M:s press­av­del- ning ska dock ing­en per­son ha be­fun­nit sig in­ne i lo­ka­len när det in­träf­fa­de.

– Det ra­sa­de ner un­der en tid då ing­en var där. Vi stäng­de ef­ter att vi upp­täckt bris­ter i in­ner­ta­ket, sä­ger Jo­an­na Mo­rell, pr- och kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig.

Exakt vil­ka ty­per av bris­ter, el­ler hur all­var­li­ga de är, fram­går i skri­van­de stund in­te.

Fort­satt stängt

När kläd­bu­ti­ken kom­mer att öpp­na igen är in­te hel­ler klart.

– Vi kom­mer att hål­la stängt tills bris­ter­na har åt­gär­dats, sä­ger Jo­an­na Mo­rell.

Hon upp­ger att öpp­ning­en kom­mer att ske i om­gång­ar.

– Vi hop­pas att att vi kan öpp­na da­mav­del­ning­en och golv­plan i slu­tet av näs­ta vec­ka, sä­ger hon.

Ro­damco, som äger fas­tig­he­ten, vill in­te ut­ta­la sig om det in­träf­fa­de ut­an hän­vi­sar till H&M.

FO­TO: MA­RIA SVENSSON

STÄNGT. H&M i Tä­by cent­rum har stängt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.