Var­för ska vi sät­ta bar­nen i en mall re­dan när de föds?

Danderyds Nyheter - - Hej Danderyd - MA­RIA SVENSSON Re­por­ter

Vi har kom­mit långt. Barn i min om­giv­ning dis­ku­te­rar frå­gor som jag ald­rig tänk­te på i den ål­dern – många tje­jer som snart blir kvin­nor vet om si­na rät­tig­he­ter och vå­gar va­ra sig själv. Många vill strä­va ef­ter ett jäm­ställt sam­häl­le där det är li­ka lön för li­ka ar­be­te och där dis­kri­mi­ne­ring­ar in­te ex­i­ste­rar. Trots det­ta kan vi in­te slu­ta blic­ka mot USA och ta ef­ter de­ras sju­ka tra­di­tio­ner.

I mitt flö­de har det un­der de se­nas­te åren bli­vit hy­ste­ri i att läg­ga upp bil­der på över­be­kos­ta­de dop och ba­bysho­wers. Och nu har en ny tra­di­tion näst­lat sig in i Sve­ri­ge – ”gen­der re­ve­al”, där man på all­var ska kö­pa bal­long­er och kon­fet­ti som ska va­ra, kan ni gis­sa? Ro­sa el­ler blått – för tjej el­ler kil­le och fi­ra vil­ket kön bar­net kom­mer att få.

Vi ska idag allt­så fi­ra kö­net, föd­seln, do­pet – kul! Men vi ska gö­ra det ge­nom att klä om he­la lä­gen­he­ten och kyr­kan, de­ko­re­ra al­la cupca­kes och in­kö­pa al­la bal­long­er i fär­gen som pas­sar bar­nets kön. Sam­ti­digt ser jag en film på en kil­le som in­te kan gå till för­sko­lan i si­na fa­vo­rit­byx­or för att de är ”tje­ji­ga”. Var­för ska vi vux­na re­dan in­nan föd­seln, förs­ta ste­gen, förs­ta or­det sät­ta bar­nen i en mall där de kanske ald­rig vill va­ra, det fat­tar jag in­te.

CHOC­KAD. När blev det så mörkt? Jag kö­per D-vi­ta­min!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.