Ny ten­nistur­ne­ring star­tar i hel­gen

Danderyds Nyheter - - Danderyd -

Den 21 ok­to­ber star­tar Djurs­holm La­di­es, en av åt­ta dam­tur­ne­ring­ar i Svens­ka Ten­nisför­bun­dets sats­ning Ri­sing Star Tour. Fle­ra av de bäs­ta svens­ka tje­jer­na slåss mot spe­la­re från den in­ter­na­tio­nel­la eli­ten om en sam­man­lagd pris­pott om 15 000 USD – men fram­för allt om vik­ti­ga po­äng på världs­ran­king­en.

Djurs­holms Ten­nisklubb ar­ran­ge­rar Djurs­holms La­di­es Ri­sing Star Tour för sjun­de året i rad. Täv­ling­en bru­kar sam­la del­ta­ga­re från ett 20-tal na­tio­ner.

– Vi är stol­ta över att va­ra del­ak­ti­ga och kun­na bi­dra. Det är oer­hört vik­tigt att vi ska­par möj­lig­het för vå­ra svens­ka spe­la­re att få si­na förs­ta ran­king­po­äng på hem­ma­plan. Det öpp­nar vägen för dem att fort­sät­ta ut i värl­den och täv­la in­ter­na­tio­nellt, sä­ger Thomas Tärn­ström, sport­chef i Djurs­holms Ten­nisklubb.

TÄV­LAN­DE. Agnes Mit­tereg­ger från Djurs­holms Ten­nisklubb är ran­kad 250 i Sve­ri­ge och har wild card till kva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.