NYA SIFF­ROR.

Högt ut­bud och sto­ra pris­sänk­ning­ar i Stock­holms län Högt ut­bud och ett re­kord­stort an­tal pris­sänk­ta ob­jekt. Så ser lä­get ut på fri­tids­hus­mark­na­den i Stock­holm när hös­ten är här.

Danderyds Nyheter - - Hemma - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Trots den ovan­ligt var­ma som­ma­ren är ut­bu­det re­kord­stort på fri­tids­hus i Stock­holms­re­gi­o­nen.

Det vi­sar nya siff­ror från Boo­li.se, där sta­tistik från sep­tem­ber må­nad har jäm­förts med sam­ma pe­ri­od de tre fö­re­gå­en­de åren.

To­talt i sep­tem­ber låg 436 fri- tids­hus ute till för­sälj­ning i lä­net. Det kan jäm­fö­ras 358 ob­jekt året in­nan.

”Vill säl­ja fö­re vin­tern”

Sam­ti­digt har an­de­len pris­sänk­ta ob­jekt ökat kraf­tigt. I sep­tem­ber 2018 sänk­tes slut­pri­set på 16,3 pro­cent av fri­tids­hu­sen i lä­net. Sam­ma pe­ri­od för­ra året var siff­ran 9,8 pro­cent.

Det i kom­bi­na­tion med ett tra­di­tio­nellt sett läg­re an­tal spe­ku­lan­ter den här ti­den på året jäm­fört med vå­ren bäd­dar för köplä­ge för den som har fun­de­rat på en stu­ga.

– Många vill säl­ja fri­tids­hu­set in­nan vin­tern för att slip­pa be­ta­la för en hel sä­song då hu­set in­te nytt­jas. Det kan för­kla­ra att vi ser många pris­sänk­ning­ar och ett högt ut­bud un­der sep­tem­ber, sä­ger Ma­til­da Adel­borg, press­an­sva­rig på Boo­li.

Mind­re kon­kur­rens in­ne­bär ock­så att chan­ser­na att kom­ma över drö­m­ob­jek­tet och att gö­ra re­na klipp ökar mar­kant. Det me­nar i al­la fall Ma­til­da Adel­borg.

– När­he­ten till vat­ten bru­kar dra upp pri­ser­na, li­kaså ett kort av­stånd från stor­sta­den. Om egen bryg­ga in­te är vik­tigt för dig kan du kom­ma be­tyd­ligt bil­li­ga­re un­dan, li­kaså om du kan tän­ka dig en li­te läng­re res­väg till fri­tids­hu­set, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.