60-åring­en Ca­ri­na – en rik­tig järn­kvin­na

Som 54-åring tog sig Ca­ri­na Ljung iväg på ett bas-pass på Friskis. Som 61-åring har hon just täv­lat i värl­dens tuf­fas­te Iron Man-lopp på Ha­waii.

Danderyds Nyheter - - Förskolan Som Går Mot Strömmen - He­ge Hell­ström

Hon var en helt van­lig mam­ma, Ca­ri­na Ljung i Dan­de­ryd. Ha­de ont om tid för an­nat än job­bet som spe­ci­al­pe­da­gog och si­na tre barn. Men som 54- åring tog hon sig än­då iväg till ett bas-pass på Friskis & Svet­tis.

– Jag bo­ka­de ock­så in mig på en crawl-kurs, det ha­de jag drömt om se­dan jag var ung. Jag var liv­rädd, sä­ger Ca­ri­na.

På pas­set var det sju ele­ver mel­lan 20 och 60 år, som kom att bli bra trä­nings­kom­pi­sar.

– Ef­ter ett tag bör­ja­de jag hö­ra nå­gon pra­ta om cyklar, då viss­te jag in­te ens att tri­athlon fanns, sä­ger Ca­ri­na.

Från en ”tant­hoj” med tre väx­lar till en cy­kel med mas­sor av väx­lar. För att lä­ra sig mer gick Ca­ri­na med i Fred­rik­shovs Cy­kel­klubb. Hon bör­ja­de ock­så med spin­ning.

Det ena gav det and­ra, och det var dags för den förs­ta tri­athlon-täv­ling­en. Där­ef­ter kom klas­si­kern. Och så tan­ken på Iron Man, tri­athlons värsting med 3,8 km sim­ning, 18 mil på cy­kel och så ett ma­rat­hon på det. Allt på en dag.

– Jag tänk­te in­te att jag in­te skul­le kun­na, ut­an att det var värt ett för­sök.

Trä­na­de på julaf­ton

I van­li­ga fall går Ca­ri­na på lust.

– Jag har ing­en puls­kloc­ka ut­an kän­ner ef­ter hur det känns. Jag tän­ker in­te på kloc­kan så där värst myc­ket.

Men un­der Iron Man i Kal­mar i au­gusti i år var det an­norlun­da. Den som vann i sin ål­ders­klass kva­lar till World Cham­pi­ons­hip på Ha­waii.

– Och jag vann i Kal­mar och fick åka till Ha­waii, sä­ger Ca­ri­na med ett brett le­en­de.

Fö­re täv­ling­en är det hård trä­ning som gäl­ler. Ett till två pass per dag, al­la da­gar, till och med på julaf­ton.

Ström­mar i ha­vet

Hon åk­te en­sam till Ha­waii, ha­de ald­rig flu­git över At­lan­ten och var gans­ka ner­vös.

– Men när jag såg al­la välträ­na­de män­ni­skor tänk­te jag att jag in­te skul­le ha då­ligt själv­för­tro­en­de ut­an att jag skul­le ge dem en match.

Un­der cyk­ling­en brän­de Ca­ri­na sön­der si­na ar­mar och hän­der och ma­ra­ton­lop­pet gick del­vis i to­talt mör­ker med regn.

– Jag tänk­te ”jag är en Iron Man och det är fram­åt som gäl­ler”. Jag vil­le bli en fi­nisher. Och det blev jag ock­så. Det var ma­giskt att gå i mål och tå­rar­na brän­de, sä­ger Ca­ri­na som ham­na­de på plats 40 av 50 i sin ål­derska­te­go­ri.

Ele­ver­na är stol­ta

Un­der he­la täv­ling­en var det en sak som dök upp of­ta i tan­kar­na: kaf­fe.

– Så fort jag kom hem till ho­tel­let gjor­de jag en kopp. Se­dan sat­te jag mig på al­ta­nen och såg ut över Ha­waii.

Ca­ri­na be­rät­tar att ele­ver­na på Fri­ber­ga­sko­lan är stol­ta över sin lä­ra­re.

– Det är ro­ligt, kanske har jag sått ett li­tet frö för att få nå­gon att bör­ja trä­na. Och fle­ra i per­so­na­len har an­mält sig till crawl­kurs.

FO­TO: HE­GE HELL­STRÖM

MOD. Ca­ri­na Ljung sä­ger att hon fått själv­för­tro­en­de. ”Jag kan cyk­la själv till Norr­täl­je och ta en korv, jag kan fixa min pun­ka.”

VÄLTRÄNAD. Ca­ri­na Ljung kör­de med vin­ter­klä­der på hos Friskis & Svet­tis i Mör­by c för att för­be­re­da sig för vär­men på Ha­waii.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.