Lar­met: Råt­tor­na ”in­va­de­rar” Mör­by C

Danderyds Nyheter - - Förskolan Som Går Mot Strömmen - He­ge Hell­ström

Är det en råt­tin­va­sion i Mör­by Cent­rum? Fle­ra Dan­de­rydsbor på­står sig ha sett de små dju­ren på sisto­ne. Men en­ligt kom­mu­nen är det un­ge­fär som van­ligt. På Facebook har det ta­lats om råt­tin­va­sion i Mör­by cent­rum. Men Ka­rin Al­mén, stads­träd­gårds­mäs­ta­re i kom­mu­nen, sä­ger att det in­te va­rit nå­gon jät­teök­ning av an­ta­let an­mäl­ning­ar. Fem styc­ken har an­mält un­der de se­nas­te två må­na­der­na.

– Men själv­klart blir det stör­ning­ar när man byg­ger, då syns de mer. Ef­tersom de är så­da­na över­le­va­re kän­ner de markvib­ra­tio­ner, och så vi­da­re, sä­ger Ka­rin Al­mén som är stads­träd­gårds­mäs­ta­re i kom­mu­nen.

Fan­tas­tisk tid för råt­tor

Hon kal­lar ti­den ef­ter fruk­tö­ver­skot­tet ”den fan­tas­tis­ka ti­den” för råt­tor­na och vill upp­ma­na oss att ploc­ka upp fall­fruk­ten.

– Det finns jät­te­bra in­for­ma­tion om hämt­ning på kom­mu­nens hem­si­da för den som vill hål­la un­dan den här ty­pen av pro­blem. Man kan be­stäl­la hämt­ning av fall­frukt och träd­gårds­av­fall, sä­ger hon.

Of­ta bor in­te råt­tor­na på park­mark, ut­an i när­he­ten av fas­tig­he­ter.

– De gil­lar få­gel­mat­ning, bus­kar, fall­frukt och ris­hö­gar. De vill ha vär­me och mat på sam­ma plats, sä­ger Ka­rin Al­mén.

Fall­frukt går även att läm­na in till Hag­by­tip­pen.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BYGGSTÖRD. Råt­tor kom­mer fram när det byggs. Att det finns gott om fall­frukt kan ock­så va­ra bi­dra­gan­de till att många råt­tor iakt­ta­gits vid Mör­by Cent­ru­matt Råt­tan på bil­den är emel­ler­tid fo­to­gra­fe­rad vid ett an­nat till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.